Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1.vidusskolā


30.aprīlī noslēdzās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1.vidusskolā” 2009/0032/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/007. Projekta aktivitātes tika īstenotas laika posmā no 01.07.2008.-30.04.2011. par kopējo finansējumu 97872.43 LVL.

Projekta specifiskais mērķis - vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Skrundas novada Skrundas 1.vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu - ir sasniegts:

1.aktivitātē „Telpu renovācija.”
Lai projekta mērķa grupa kvalitatīvi un efektīvi spētu mācību procesā izmantot aktivitātes Nr.2 ietvaros iegādāto inventāru, tika veikti prioritāro mācību priekšmetu kabinetos renovācijas darbi: grīdas segumu maiņa, durvju nomaiņa, sienu un griestu remonts, gaismas ķermeņu maiņa, elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmas maiņa, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu atjaunošana, ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesa apguvi, papildus dabaszinātņu kabinetiem ir veikti renovācijas darbi trijās laboratoriju telpās.

2.aktivitātē „Informācijas tehnoloģiju, programmatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.”
Aprīkotas un uzstādītas 25 darbavietas darbam ar datoru. Iegādātas interaktīvās tāfeles, serveris, programmatūras, printeris, daudzfunkcionālās ierīces, datortehnikas pārvietošanas ierīces, prioritāro priekšmetu mācību vielu apguvei nepieciešamie mērinstrumenti, modeļi, vielas, trauki, ierīces, iekārtas un preparāti u.c..

3.aktivitātē „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana.”
Lai nodrošinātu esošā inventāra (aktivitāte Nr.2) uzglabāšanu, pilnvērtīgu un ērtu izmantošanu, aktivitātes ietvaros ir aprīkotas prioritāro mācību priekšmetu klases ar standartiem atbilstošiem skolēnu soliem, skolotāju galdiem, ķīmijas, bioloģijas un fizikas mācību programmu laboratorijas galdiem, mācību aprīkojuma un vielu glabāšanai nepieciešamiem skapjiem, un citām mēbelēm, projekta ilgtspējas nodrošināšanai.

4.aktivitāte „Mācību materiālu, bibliotēku un mācību video fondu pilnveide.”
Lai efektīvi realizētu mācību programmu un izmantotu iegādāto mācību inventāru, prioritāro mācību priekšmetu nodrošināšanai, ir iegādāta mācību literatūra.

Skrundas novada pašvaldība un Skrundas vidusskola pateicas par sadarbību Valsts izglītības attīstības aģentūrai projekta realizācijā.

2010. gada 24. Septembrī, tieši Skrundas vidusskolas 60 gadu priekšvakarā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1.vidusskolā” 2009/0032/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/007 ietvaros , notika dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.
• Matemātikas kabinetā- Digitālās informācijas apstrādes sistēma matemātikas skolotājam ar interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un datu kameru (DIAS-M-ID)
• Fizikas kabinetā- Digitālās informācijas apstrādes sistēma fizikas skolotājam ar demonstrācijas sensoriem, interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un datu kameru (DIAS-K-ID)
• Bioloģijas kabinetā- Digitālās informācijas apstrādes sistēma bioloģijas skolotājam ar digitālo mikroskopu, projektoru ar ekrānu un datu kameru (DIAS-B-MPD)
• Paplašinātais Digitālais informācijas apstrādes sistēmas komplekts 20 (divdesmit) darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla risinājumu (DIAS-SO-20+1)
IT tehnoloģijas tika iepirktas no piegādātāju apvienības: SIA „TCon”, SIA „GT19”, SIA „ATEA”, Ventspils pilsētas P/I „Ventspils digitālais centrs”, SIA „LIELVĀRDS”.

Fizikas, bioloģijas un ķīmijas kabinetiem nepieciešamās ierīces un vielas tiks piegādātas tuvākajā laikā.
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv