Vārda dienu svin: Mintauts, Alfs, Bernadeta
   


"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā"


Ievietots 05.07.2014

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 15.3/105 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā"

Skrundas novada pašvaldības iestāde “Skrundas kultūras nams” ir uzsākusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/105 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot kultūras nama ēkas energoefektivitāti, veicot Skrundas kultūras nama ēkai Lielā ielā 1a, Skrundā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.

Īstenojamās aktivitātes:

 • Bēniņu pārsegumu siltināšana, tehnoloģisko laipu ierīkošana;
 • Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas;
 • Ārsienu siltināšana;
 • Koka logu nomaiņa;
 • Koka ārdurvju nomaiņa;
 • Jumta seguma nomaiņa;
 • Apkures cauruļvadu siltināšana bēniņos;
 • Zibensaizsardzības ierīkošana.

Piegādātais enerģijas ietaupījums ir plānots 192800 kWh.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 50 899,20 kgCO2/gadā.

Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veic SIA "Latvijas Energoceltnieks", plānotais darbu pabeigšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris. Autoruzraudzību veic SIA "Struņķkrogs" pārstāvis Dainis Šēlis, būvuzraudzību objektā nodrošina SIA "Campaign" norīkots pārstāvis Aleksandrs Ansons.

Projekta kopējās izmaksas, ņemot vērā iepirkumu procedūru, ir plānotas EUR 304867,91, no tām EUR 230287,30 ir attiecināmās izmaksas un KPFI finansējums ir EUR 121177,18, pārējo finanšu summu sedz Skrundas novada pašvaldība.


Ievietots 20.09.2014.

Skrundas novada pašvaldība veica iepirkumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/105 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā” būvniecības īstenošanai un 2014.gada 15.septembrī noslēdza līgumu ar SIA ”Latvijas Energoceltnieks”.


Ievietots 20.11.2014.

Skrundas kultūras namā pašreiz notiek ļoti aktīva darbība projekta Nr. KPFI – 15.3/105 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā” ietvaros. Objektā novembra mēnesī tiek veiktas šādas aktivitātes:

 • Bēniņu pārsegumu siltināšana, tehnoloģisko laipu ierīkošana;
 • Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas;
 • Ārsienu siltināšana;
 • Jumta seguma nomaiņa;
 • Zibensaizsardzības ierīkošana.

Ievietots 30.01.2015.

Skrundas novada pašvaldības iestāde Skrundas kultūras nams ir realizējusi projektu Nr. KPFI – 15.3/105 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā”. Projektā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Bēniņu pārsegumu siltināšana;
 • Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas;
 • Ārsienu siltināšana;
 • Koka logu nomaiņa;
 • Koka ārdurvju nomaiņa;
 • Jumta seguma nomaiņa;
 • Apkures cauruļvadu siltināšana bēniņos;
 • Zibensaizsardzības ierīkošana.
Piegādātais enerģijas ietaupījums sasniedz 192800,0 kwh/gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, kā arī ir sasniegts projekta kopējais izmērāmais mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/euro gadā un CO2 ietaupījums ir sasniegts par 50 899,20 kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 304867,91, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 230287,30, kur KPFI finansējums ir (52,620001% ) 121177,18 EUR un finansējuma līdzfinansējums ir EUR 109110.12 (47,379999%). Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 74580,61.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv