Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā"

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Ievietots 05.07.2014

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 15.3/104 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā"

Skrundas novada pašvaldības iestāde "Skrundas vidusskola" ir uzsākusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/104 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Skrundas vidusskolas ēkas energoefektivitāti, veicot Skrundas vidusskolas ēkai Liepājas ielā 12, Skrundā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.

Īstenojamās aktivitātes:

 • Visas fasādes siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • Virszemes cokola un pagraba sienas siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • Bēniņu pārseguma siltināšana ar 300mm;
 • Jumta seguma renovācija ar 300mm;
 • Ēkas koka ārdurvju nomaiņa;
 • Logu ar koka vērtņu rāmi nomaiņa;
 • Dienas gaismas lampu (T8 ar jaudu 36-40W un T12 ar jaudu 40-44W) nomaiņa pret T5 luminiscences (ar jaudu 28W) lampām mācību telpās (1300 gaismas ķermeņi);
 • Gāzes katla nomaiņa pret granulu katlu (kopējā nominālā jauda 450 kW).

Piegādātais enerģijas ietaupījums ir plānots 259289 kWh.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 124054,76 kgCO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas EUR 525289.78, no tām EUR 447031.46 ir attiecināmās izmaksas un KPFI finansējums ir EUR 294222.70, pārējo finanšu summu sedz Skrundas novada pašvaldība.


Ievietots 12.09.2014.

Skrundas novada pašvaldība veic iepirkumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. KPFI – 15.3/104 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” būvniecības īstenošanai.


Ievietots 20.11.2014.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Skrundas vidusskola ir noslēgusi 15.10.2014. līgumu ar SIA „Pretpils” par būvniecības veikšanu projektā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā Nr. KPFI – 15.3/104 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā”. Līgumā paredzēts, ka visi būvdarbi tiks pabeigti līdz 2014.gada decembra beigām. Patreiz objektā aktīvi tiek veiktas šādas aktivitātes:

 • visas fasādes siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • virszemes cokola un pagraba sienas siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • bēniņu pārseguma siltināšana ar 300mm;
 • jumta seguma renovācija ar 300mm;
 • ēkas koka ārdurvju nomaiņa.

Ievietots 30.01.2015.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Skrundas vidusskola ir realizējusi projektu Nr. KPFI – 15.3/104 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā”. Projektā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Ir nosiltināta izglītības iestādes visa fasāde;
 • Ir nosiltinātas virszemes cokola un pagraba sienas;
 • Ir nosiltināts bēniņu pārsegums;
 • Ir renovēts jumta segums;
 • Ir nomainītas ēkas koka ārdurvis;
 • Ir nomainītas dienas gaismas lampas mācību telpās;
 • Ir nomainīts gāzes katls pret granulu kaltu.
Piegādātais enerģijas ietaupījums sasniedz 259289 kwh/gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, kā arī ir sasniegts projekta kopējais izmērāmais mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/euro gadā un CO2 ietaupījums ir sasniegts par 123574,59kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 538872,81, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 444344,43, kur KPFI finansējums ir (65,817001% ) 292454,18 EUR un finansējuma līdzfinansējums ir EUR 151890,25 (34,182999%). Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 94528,38.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv