Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Skrundas pašvaldības alternatīvās aprūpes centru aprīkojuma iegāde


Projekts „Skrundas pašvaldības alternatīvās aprūpes centru aprīkojumu iegāde” Nr.09-02-LL02-L413102-000003

Skrundas novada pašvaldība realizē projektu „Skrundas pašvaldības alternatīvās aprūpes centru aprīkojumu iegāde”, sadarbībā ar LEADER Kurzemes reģiona vietējo rīcības grupu - biedrību „Darīsim paši” un LAD (Lauku atbalsta dienests). Projektam finansējums tika piešķirts no ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai).
Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu ar funkcionālajiem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un lietderīgas un kreatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīstot Skrundas novadā alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību Skrundas alternatīvajā aprūpes centrā.
Projekta ietvaros tika iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi un aprīkojums: mēbeles; tekstilizstrādājumi, trauki un galda piederumi, elektropreces, pamatlīdzekļi saimniecības vajadzībām, biroja tehnika.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 5691,84LVL, kur ELFLA finansējums ir 75% no attiecināmajām izmaksām, attiecīgi pašvaldības finansējums ir 25% no attiecināmajām izmaksām un PVN(21%), kā neattiecināmās projekta izmaksas.

Kristīne Vērdiņa
Skrundas novada pašvaldības
Projektu speciāliste
+371 63350461
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv