Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP


Skrundas novada pašvaldība ir realizējusi Kohēzijas fonda projektu „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP”.

31. maijā tika pabeigti laika apstākļu dēļ atliktie darbi sadzīves atkritumu izgāztuvē „Skrunda”. Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti - izgāztuve „Skrunda” ir atbilstoši 2006.gada 13.jūnija MK noteikumu Nr. 474 prasībām rekultivēta. To apliecina arī Valts Vides Dienests veicot dokumentu pārbaudi un vietas apskati. Izgāztuves platība bija 2ha , bet pēc rekultivācijas darbu veikšanas ir kļuvusi tikai par aptuveni 1ha lielu uzbērumu, kas sevī glabā apmēram 85 tūkstošus sadzīves atkritumus.

Skrundas novada pašvaldība turpina realizēt Kohēzijas fonda projektu Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP.
Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācijas projektā Skrundas novada pašvaldībā ir veikti puse no noteiktajiem būvdarbu apjomiem.
Projekta rezultātā tiks rekultivēta 2ha lielā izgāztuve „Skrunda”, samazinot vides piesārņojumu, t.sk. arī grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. Atkritumu izgāztuve ir sastumta paugurā un iespēju robežās saspiesta, veicot virsējo atkritumu šķirošanu un nogādāšanu pārstrādes punktos. Atkritumu kaudze vēl tiks pārklāta ar izlīdzinošo grunts slāni (aptuveni 0,1m biezumā), māla aizsargslāni (aptuveni 0,5m) un auglīgo gruntsslāni (aptuveni 0,2m), pēc tam to apzaļumojot. Rekultivācijas beigās tiks izveidoti 3-5 monitoringa urbumi un sagatavota monitoringa programma. Bet, ņemot vērā sliktos laika apstākļus, darbi objektā ir apturēti. Ap slēgto izgāztuvi tiks izveidota novadgrāvju sistēma, kas pazeminās gruntsūdens līmeni zem izgāztuves, kā arī uztvers lietus ūdeņus, kas notecēs no pārklātās izgāztuves. Būvdarbus veic SIA „Ceļu būvnieks”, būvuzraudzību objektā veic A/S „Ceļu inženieri”, bet tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA „Ekotec”.

Projekta kopējās izmaksas 121 495.91 LVL, no tiem 85% (103 271.52 LVL) Kohēzijas fonda finansējums un 15 % ( 18 224.39 LVL) Skrundas novada pašvaldības finansējums. Izgāztuves rekultivācijas darbus paveiks šā gada pavasarī.
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv