Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Speciālistu piesaiste Skrundas novadam


Projekts „Speciālistu piesaiste Skrundas novadam” Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/061

Skrundas novada pašvaldība 2010.gada 30.novembrī noslēdza līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta „Speciālistu piesaiste Skrundas novadam”. Projekta ietvaros plānots sekmēt Skrundas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, tādējādi uzlabojot Skrundas novada iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Projekta mērķis ir piesaistīt publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus 3 speciālistus, Skrundas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai – eksperts, Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs un psihologs. Projekta ietvaros ar speciālistiem tiks slēgts darba līgums uz noteiktu laiku. Projekta kopējās izmaksas sastāda 18500,00LVL, kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.


Projekts „Speciālistu piesaiste Skrundas novadam ” Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/061 ir noslēdzies

2011. gada janvārī Skrundas novada pašvaldībā darbu uzsāka 3 speciālisti – Sandris Kuzmickis (Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs - kods 252902), Inga Pumpuriņa (Psihologs – kods 26340), Daina Ābele (Eksperts – kods 242210). 2011.gada decembrī Skrundas novada pašvaldība noslēdza vienošanos par darba līguma nosacījumu grozīšanu, kur darba līgums visiem 3 speciālistiem tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku līdz 31.12.2012.
Projekts tika realizēts Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātē 1.5 „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” pasākumā 1.5.3. „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitātē 1.5.3.1. “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. Projekta ietvaros ir sekmēta Skrundas novada pašvaldības administratīvā kapacitāte, tādējādi uzlabojot Skrundas novada iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Kopējās projekta izmaksas ir 17649.09 LVL, kuras 100% finansē Eiropas Sociālais fonds.

Kristīne Vērdiņa
Skrundas novada pašvaldības
Projektu speciāliste
+371 63350461
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv