Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā


Projekts „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”
2012.gada 4.jūlijā Latvijas Republikas Satiksmes ministrija  apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”
Projekta mērķis – komfortabla un droša satiksme pilsētas tranzītielās – Ventas un Liepājas ielās, rekonstruējot un attīstot Skrundas tranzītielas 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies un, tādējādi, nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
tehniskā projekta izstrādāšana, ceļu satiksmes drošības audita izstrādāšana, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, Ventas ielas no tilta līdz Liepājas ielai rekonstrukcija, Liepājas ielas no Ventas ielas līdz pilsētas robežzīmei rekonstrukcija, Raiņa ielas  no Liepājas ielas līdz Amatnieku ielai rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un lietus ūdens novadgrāvju rekonstrukcija lietus ūdens novadīšanai no rekonstruējamām ielām , ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve objekta robežās, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta kopējās izmaksas EUR 3302371,75, no kurām EUR 2979415,31 attiecināmās izmaksas, EUR 322956,44 neattiecināmās izmaksas, kuras saistītas ar Raiņa ielas rekonstrukciju. Attiecināmo izmaksu sadalījums – 74,99% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums EUR 2234263,53, 3,75% Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām EUR 111728,08, 21,26% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 633423,70 ERAF.
Projekta īstenošana no 2012.gada 30.augusta līdz 2015.gada 31.augustam. PLĀNS

Projekta hronoloģija:

2012.gada 4. jūlijs - LR Satiksmes ministrijas lēmums par projekta apstiprināšanu
2012. gada 30. augusts - Vienošanās Nr. SM2012/-46 par projekta īstenošanu
2012. gada 19. septembris - iepirkuma par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādāšanu un autoruzraudzību objektā izsludināšana
2012. gada 21. novembris - noslēgts līgums ar SIA „Projekts 3” par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādāšanu un autoruzraudzību objektā
notiek materiālu sagatavošana sabiedrības informēšanas pasākumam;
tiek veikta objekta teritorijas apsekošana un papildus topogrāfisko uzmērījumu pasūtīšana
2013. gada 11. februārī noslēgts līgums ar SIA „PRO VIA” par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ekspertīzi.
2013.gada 20.martā pabeigta būvprojekta ekspertīze.
2013. gada 20.martā izstrādāts būvprojekts tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”.
2013. gada 28.maijā tiek izsludināts iepirkums Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcijai Skrundā, Skrundas novadā.
2013. gada 3.jūnijā tiek izsludināts iepirkums objekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” būvuzraudzībai.
2013. gada 5. jūnijā - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē apstiprina grozījumus iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/16 „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”” nolikumā un pagarina iesniegšanas termiņu līdz 17.07.2013.
2013. gada 6. jūnijā - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par grozījumiem iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/16 „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”” nolikumā.
2013. gada 5. jūlijā - SIA „Ostas celtnieks” Iepirkumu uzraudzības birojam iesniedz iesniegumu par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikuma apstrīdēšanu.
2013. gada 17. jūlijā - Skrundas novada pašvaldība iesniedz skaidrojumus Iepirkumu uzraudzības birojam uz SIA „Ostas celtnieks” iesniegumā ietvertajām pretenzijām.
2013. gada 17. jūlijā - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sēdē notiek būvuzraudzības pakalpojumu piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumus iesniedz 3 pretendenti – SIA „Jurēvičs un partneri”, AS „Ceļu inženieri” un SIA „Firma L4”. Piedāvājuma cenas būvuzraudzības pakalpojumiem, neieskaitot PVN: SIA „Jurēvičs un partneri” – 19000,00 Ls (27034,56 EUR), AS „Ceļu inženieri” -28934,38 Ls (41169,91 EUR), SIA „Firma L4” – 21700,00 Ls (30876,32 EUR).
2013. gada 30. jūlijā - Notiek SIA „Ostas celtnieks” iesnieguma izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā Eksporta ielā 6, Rīgā.
2013. gada 14. augustā - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē apstiprina grozījumus konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā un pagarina iesniegšanas termiņu līdz 17.09.2013.
12013. gada 15. augustā - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par grozījumiem konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā.
2013. gada 13. augustā - SIA „Saldus ceļinieks” iesniedz sūdzību Iepirkumu uzraudzības biroja par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumu
2013. gada 13. augustā - SIA „MATTHAI” iesniedz sūdzību Iepirkumu uzraudzības biroja par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumu.
2013. gada 21. augustā - Skrundas novada pašvaldība iesniedz skaidrojumus Iepirkumu uzraudzības birojam uz SIA „Saldus ceļinieks” un SIA „MATTHAI” iesniegumos ietvertajām pretenzijām.
2013. gada 11. septembrī - SIA „Saldus ceļinieks” atsauc 13.08.2013. Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegto sūdzību par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumu.
2013. gada 16. septembrī - Notiek SIA „MATTHAI” iesnieguma izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā Eksporta ielā 6, Rīgā.
2013. gada 3. oktobrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/16 „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”” pretendentiem SIA „Jurēvičs un partneri” un SIA „Firma L4” pieprasīt precizējošu informāciju par piedāvājumu.
2013. gada 3. oktobrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē apstiprina grozījumus konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā un pagarina iesniegšanas termiņu līdz 06.11.2013.
2013. gada 10. oktobrī - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par grozījumiem konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā.
2013. gada 23. oktobrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj akceptēt SIA „Firma L4” piedāvājumu un slēgt līgumu ar pretendentu SIA „Firma L4” par pasūtījuma – „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā””.
2013. gada 25. oktobrī - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts paziņojums par lēmumu par būvuzraudzības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA „SIA „Firma L4”. Līgumu par būvuzraudzības pakalpojumiem objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” Skrundas novada pašvaldība paredz noslēgt vienlaicīgi ar līgumu par būvdarbiem norādītajā objektā.
2013. gada 6. novembrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē notiek konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumus iesniedz 6 pretendenti – SIA „Binders”, SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”, AS „UPB”, SIA „Saldus ceļinieks”, SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, AS „Ceļu pārvalde”. Piedāvājuma cenas būvdarbiem, neieskaitot PVN, ir : SIA „Saldus ceļinieks”- 2136407,48 Ls (3039833,98 EUR), AS „Ceļu pārvalde”- 2260941,95 Ls (3217030,57 EUR), SIA „Binders” – 2429999,99 Ls (3457578,49 EUR), SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”- 2441056,63 Ls (3473310,67 EUR), SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” – 2451953,78 Ls (3488815,92 EUR), AS „UPB” – 2924873,56 Ls (4161720,14 EUR).
2013. gada 11. novembrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj triju pretendentu ar zemākajām piedāvājuma cenām iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” tehnisko piedāvājumu dokumentāciju iesniegt izvērtēšanai sertificētiem ekspertiem.
2013. gada 6. decembrī - No tehniskā eksperta Renāra Birnika (sertifikāta Nr.20-0673) tiek saņemts atzinums par tehnisko piedāvājumu dokumentāciju.
2014. gada 9. janvārī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj visiem iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” pretendentiem pieprasīt precizējošu informāciju par piedāvājumu.
2014. gada 23. janvārī -Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Saldus ceļinieks” par Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukciju Skrundā, Skrundas novadā.
2014. gada 3. februārī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj akceptēt SIA „Saldus Ceļinieks” piedāvājumu un slēgt līgumu ar pretendentu SIA „Saldus ceļinieks” par pasūtījuma – „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”.
2014. gada 5. februārī - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par lēmumu par būvdarbu līguma slēgšanu ar SIA „Saldus Ceļinieks”.
2014. gada 13. februārī - SIA „Binders” Iepirkumu uzraudzības biroja iesniedz iesniegumu par lēmuma par būvdarbu līguma slēgšanu ar SIA „Saldus Ceļinieks” apstrīdēšanu.
2014. gada 26. februārī - Skrundas novada pašvaldība iesniedz skaidrojumus Iepirkumu uzraudzības birojam uz SIA Binders iesniegumā ietvertajām pretenzijām.
2014. gada 12. martā - Paredzēta SIA „Binders” iesnieguma izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā Eksporta ielā 6, Rīgā.
2014. gada 30. jūlijs - Skrundas televīzijas mājas lapā publicēts sižets "Var zaudēt finansējumu ceļa rekonstrukcijai".
2014. gada 26. augustā - LR Iepirkumu Uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā tiek publicēts IUB sūdzību izskatīšanas komisijas 21.08.2014. lēmums Nr. 4-1.2/14-251, ar kuru Skrundas novada pašvaldībai tiek atļauts slēgt līgumu ar konkursā id.Nr. SNP 2014/8/ERAF izvēlēto pretendentu - SIA „Saldus ceļinieks”, paturot spēkā Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 18.07.2014. lēmumu.
2014. gada 28. augustā - starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Saldus ceļinieks” noslēgts būvdarbu līgums saskaņā ar konkursa Nr. SNP/2014/8/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” rezultātiem. Būvdarbu izmaksas sastāda 3 657 928,83 EUR, t.sk. PVN 21%.
2013. gada 1. septembrī - starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Firma L4” noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu līgums saskaņā ar konkursa Nr. SNP2013/16 rezultātiem par kopējo summu 37360,35 EUR, t.sk. PVN 21%.
2014. gada 2. septembrī - Skrundas novada pašvaldības mājas lapā publicēts raksts "A9 rekonstrukcija Skrundā tomēr būs".
2014. gada 3. septembrī - starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Projekts 3” noslēgts autoruzraudzības līgums par kopējo summu 1704,46 EUR, t.sk. PVN 21%.
2014. gada 4. septembrī - Skrundas novada Būvvalde izsniedz būvatļauju Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcijai Skrundā, Skrundas novadā.
2014. gada 10. novembrī - notiek projekta pārbaude, kurā piedalās LR Satiksmes ministrijas pārstāvji Jānis Butāns (projekta uzraugs) un Inese Dziedzele (projekta tehniskās dokumentācijas kontroliere), projekta vadītāja Gita Rubežniece-Zute, Būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis un SIA „Saldus ceļinieks” būvdarbu vadītājs Māris Miķelsons. Pārbaudē tiek saņemts pozitīvs atzinums.


Pēc A9 rekonstrukcijas projekta audita. No kreisās: Jānis Butāns (Satiksmes ministrija – projekta uzraugs), Gita Rubežniece-Zute (Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja), Kaspars Dzenis (Skrundas novada būvvaldes vadītājs), Māris Miķelsons (SIA Saldus ceļinieks)

2014. gada septembris-novembris - Notiek aktīva būvniecība: izbūvētas 2/3 no lietusūdens kanalizācijas; izbūvēti elektrības kabeļi un uzstādīti apgaismojuma balsti; veikta daļas no ceļa seguma apakškārtas izbūve un asfalta apakškārtas izbūve; daļēja apvienotā gājēju un velobraucēju celiņa izbūve.
2014. gada decembris – Plānota projekta teritorijas nodošana ziemas uzturēšanai un darbu pārtraukšana līdz pavasarim. 2015. gada marts – Līdz ar pavasara iestāšanos, tiek atsākti tranzītielas rekonstrukcijas darbi. Par to informē Skrundas novada pašvaldības mājas lapa ("Plānots atsākt darbus tranzītielā", "Tiek atsākti tranzītielas rekonstrukcijas darbi Skrundā", "Tranzītielas rekonstrukcija ļauj sakārtot arī pārējās pilsētas ielas"), informatīvais izdevums "Skrundas novads" ("Skrundas novads", 2015. gada marts), kā arī Skrundas televīzija ("Skrundā atsāk A9 rekonstrukciju").
2015. gada maijs – Laikā no marta līdz maijam būvobjektā notiek intensīvs darbs. Šobrīd jau ir redzamas realizējamā projekta gala aprises. Būvniecības gaitā ir nojaukti visi segumi, gaisa un pazemes komunikācijas un konstrukcijas. Pārvietota grunts un minerālmateriāli vairāku desmitu tūkstošu kubikmetru apjomā. Izbūvēta lielākā daļa Ventas, Liepājas un Raiņa ielas, to ietves un apvienotais gājēju un veloceliņš. Apakšuzņēmējs SIA „Grobiņas SPMK” visā objektā ir izbūvējusi jaunu lietus kanalizācijas tīklu sistēmu – lietus ūdens uztvērējakas, maģistrālos kolektorus, skatakas, naftas produktu un smilšu uztvērējus. Izbūvētā lietus kanalizācija nodrošinās visu ūdeņu savākšanu no brauktuves un novadīšanu tiem paredzētās vietās. Ventas ielā zem brauktuves ir pārbūvēta siltumtrase, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija un ūdensvads. Apakšuzņēmējam SIA „OMS” vēl atlicis uzstādīt dažus apgaismes stabus Ventas un Raiņa ielās un pieslēgt kopīgam apgaismojumam. Vēl tiek veikti pēdējie zemes klātnes ierakumi pie veikala ELVI, izbūvētas ielas seguma konstruktīvās kārtas, pēc tam tiks ieklāts atlikušais asfalta segums. Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, tad galvenie asfaltēšanas darbi tiks pabeigti līdz Līgo svētkiem. Šobrīd uzsākta satiksmes organizācijas aprīkojuma (ceļa zīmju, aizsargbarjeru) uzstādīšana. Beigu fāzē notiks apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, un ielām tiks uzklāti horizontālie marķējumi, vienlaikus būvuzņēmējs gatavos izpilddokumentāciju, lai jūlija beigās objektu varētu pieņemt ekspluatācijā.
2015. gada jūnijs - Notiek objekta apzaļumošanas darbi un satiksmes organizācijas aprīkojuma uzstādīšana un horizontālo marķējumu uzklāšana.
2015. gada 10. jūlijā - Ceļu satiksmes drošības direkcija veic objekta ceļu drošības auditu IV (pirmsatklāšanas) stadijā. Rezultātā saņemts pozitīvs audita slēdziens ar dažām rekomendējoša rakstura piezīmēm satiksmes drošības uzlabošanai.
2015. gada 20. jūlijā - Notiek Objekta nodošana Pasūtītājam.
2015. gada 27. jūlijā - Plānota Objekta nodošana ekspluatācijā.

Projekta gaitā tranzītielā veikti šādi uzlabojumi:
  • Tranzītielas rekonstrukcija – ielas braucamās daļas seguma izbūve vairāk nekā 2 km garumā;
  • Siltumtrases rekonstrukcija;
  • Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūve;
  • Apgaismojuma izbūve;
  • Lietusūdens kanalizācijas izbūve;
  • Gājēju un apvienotā gājēju/veloceliņa izbūve;
  • Ceļa aprīkojuma – satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
  • Uzlabota krustojumu ģeometrija;
  • Paaugstināta gājēju drošība.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv