Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. g. perioda iepriekš noteiktais projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"

Skrundas novada pašvaldība iekļauta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) izvēlēto 9 pilotpašvaldību sarakstā, kuras laikā no 2013. gada 10. decembra līdz 2016. gada 30. aprīlim sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (Kommunesektorens organisasjon – KS) un Valsts Reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) īstenoja projektu "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana".

Projekta gaitā tika paredzēts izveidot lietpratīgas pārvaldības veicināšanas sistēmu – mācīties salīdzinot (benchlearning) sistēmu - rīku pašvaldību veiktspējas uzlabošanai, iesaistot pašvaldību politiķus un darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā. Mācīties salīdzinot sistēma stimulē iniciatīvu no apakšas, aktivizē vietējos politiķus un darbiniekus darboties teritorijas iedzīvotājiem apsolīto mērķu tuvināšanā.
Galvenais mācīties salīdzinot instruments ir pašvaldību sadarbības tīkli. Sadarbības tīkli tematiski ir saistīti ar LPS galvenajiem aktivitāšu virzieniem un esošajām komitejām, tādejādi papildinot esošo LPS politisko un administratīvo struktūru. Mācīties salīdzinot mērķis katra tīkla ietvaros - pārņemt labās prakses piemērus no citām organizācijām, piemērojot attiecīgo pieredzi saviem specifiskajiem apstākļiem.
Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību ilgtermiņā, mācīties salīdzinot procesa laikā gūtās idejas izmantotas arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešanā vai pilnveidošanā, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Projekta mērķis - stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.


Ievietots 14.04.2016.

Marts/Aprīlis
Projekta aktivitātes
 • Martā noslēdzas projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas darbs pie Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas projekta, un tas tiek nodots Skrundas novada domes deputātiem un iedzīvotājiem vērtēšanai. www.skrunda.lv.
 • 12. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla noslēguma sanāksmē (Rīgā). Sanāksmes mērķis ir iepazīties ar projekta ietvaros pilotpašvaldību izstrādātajiem nodevumiem – pašvaldības mārketinga stratēģijām un to uzlabojumiem. Sanāksmes dalībnieki arī vērtē dalību projektā, ieguvumus un iespējamos turpmākās sadarbības veidus un iespējas. http://ms.lps.lv/2016/04/12/t1-tikla-nosleguma-sanaksme-riga/.

Ievietots 04.03.2016.

Decembris/Janvāris/Februāris
Projekta aktivitātes
 • 21.decembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programma 2016.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 7. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta pārvaldes vadītāju Ritvaru Stepanovu. Sanāksmē tiek diskutēts par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine” izmantošanas iespējām.
 • 14. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” vadības un ekspertu grupu, lai pārrunātu Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes gaitu (Rīgā).
 • 20. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” sabiedrisko attiecību eksperti Zani Dūzi, lai dalītos projekta laikā gūtajā pieredzē.
 • 4. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar vienu no prioritārajām fokusgrupām – tūrisma uzņēmējiem, lai iepazītos ar novada tūrisma aktuālo piedāvājumu un runātu par pašvaldības un privātā sektora sadarbības iespējām tūrisma jomas attīstīšanai Skrundas novadā. www.skrunda.lv.
 • 8. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Ventspils novadā). Sanāksmē diskutē par vidēja termiņa mārketinga stratēģijā ietverto pasākumu (vai citos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu) sasaisti ar pašvaldības budžeta plānošanu vidējā termiņā, sasaistes priekšrocībām un trūkumiem, budžeta detalizācijas pakāpi un budžeta dalījumu, nepieciešamajām izmaiņām pašvaldības finanšu vadībā, budžeta izstrādes, izpildes un kontroles procesā. http://ms.lps.lv/2016/02/08/t-1-izbraukuma-sanaksme-ventspils-novada/.
 • 26. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā iestādes attīstības programma 2015.–2020. gadam.

Ievietots 01.12.2015.

Augusts/Septembris/Oktobris/Novembris
Projekta aktivitātes
 • 7. augustā Skrundas novada iedzīvotāju iesaistīšanai Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādē pašvaldības mājaslapā tiek publicēts aicinājums aizpildīt Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas izstrādāto iedzīvotāju aptaujas anketu.
 • 2. un 3. septembrī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore Anda Vītola piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” T2-1 apakštīkla “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai” sanāksmē (Daugavpils novadā).
 • 22. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla projekta koordinatoru sanāksmē, lai pārrunātu projekta nodevuma izstrādes kārtību (Rīgā).
 • 24. septembrī Skrundas novada domes deputātiem un iedzīvotājiem vērtēšanai nodoti Rudbāržu un Nīkrāces pagastu attīstības programmu projekti, kurus sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas speciālistiem ir sagatavojušas pagastu pārvalžu vadītājas Dzintra Veģe un Benita Lielāmere. www.skrunda.lv.
 • 30. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Amatā). Sanāksmē diskutē par stratēģijā izvirzīto mērķu (un uzdevumu) izpildi raksturojošiem rezultatīviem rādītājiem, kā arī mārketinga stratēģijas ieviešanas rīcības plānu (veicamajiem pasākumiem, resursiem, atbildīgajiem, laika grafiku un sasniedzamajiem rezultātiem). http://ms.lps.lv/2015/09/22/t1-tikla-sanakme-amatas-novada/.
 • 26. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Valmierā). Sanāksmē diskutē par zīmolvedības un mārketinga stratēģijas izstrādes gaitu, kā arī pilsētas mārketinga stratēģijas rīcības plānu un stratēģijas īstenošanas uzraudzību. http://ms.lps.lv/2015/10/26/par-zimolvedibu-un-marketinga-strategiju-diskute-valmiera/.
 • Oktobrī un novembrī projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa strādā pie Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas 2016.-2020. gadam teksta sagatavošanas.
 • 16. novembrī Skrundas novada domes deputātiem un iedzīvotājiem vērtēšanai nodoti Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta, kā arī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" attīstības programmu projekti. www.skrunda.lv.
 • 25. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Jaunpilī). Sanāksme veltīta diskusijai par vidēja termiņa budžeta nozīmi vidēja termiņa stratēģijas īstenošanā un pašvaldības personāla motivēšanā un Norvēģijas pieredzei pašvaldības tēla stratēģiskajā veidošanā. http://ms.lps.lv/2015/11/26/t1-tikla-sanakme-jaunpili/.

Ievietots 16.07.2015.

Aprīlis/Maijs/Jūnijs
Projekta aktivitātes
 • 10. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas kultūras nama direktores p.i. Ditu Ņuņēvicu un novada pagastu kultūras darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada kultūras nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – pašvaldības kultūras jomas un iestāžu attīstības virzieni.
 • 14. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla izbraukuma sanāksmē (Mālpilī). http://ms.lps.lv/2015/04/14/14-aprili-t1-tikla-sanaksme-notiek-malpili/
 • 20. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas sporta darba organizatori Aivitu Emerbergu un novada pagastu sporta darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada sporta nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – pašvaldības sporta jomas attīstības virzieni.
 • 28. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar vienu no prioritārajām fokusgrupām – mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem, biedrībām, lai sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru informētu par kooperācijas iespējām un nodibinājumu formām. Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla koordinatori un LPS padomnieci uzņēmējdarbības jautājumos Andru Feldmani, lai diskutētu par Skrundas novada uzņēmējdarbības vidi, tās attīstības un finansējuma piesaistes iespējām.
 • 29. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Skrundā). https://www.youtube.com/watch?v=qmILjvhU3Gw, http://ms.lps.lv/2015/04/30/pasvaldibu-strategiskas-vadisanas-t1-tikla-sanaksme-skrunda/
 • 14. maijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas un būvvaldes speciālistiem, lai diskutētu par uzņēmējdarbības attīstības iespējām pašvaldības īpašumā “Mežaine”.
 • 27.-28. maijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas 3. kursa studentiem, lai Skrundas novada pašvaldības rīkotajā Skrundas autoostas un tirgus teritorijas attīstības koncepcijas izstrādes konkursā prezentētu novada attīstības virzienus, izklāstītu darba uzdevumu un pēc tam piedalītos studentu darbu vērtēšanā. https://www.youtube.com/watch?v=nonTekRH2fs
 • 29. maijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar Kuldīgas foto kluba “Divas Upes” organizētā foto plenēra dalībniekiem, lai apspriestu par godu Skrundas pilsētas 20 gadu jubilejai topošā foto albūma “Esmu Skrundā” koncepciju. http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2337
 • 3. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla sanāksmē (Skrundā). https://www.youtube.com/watch?v=k2b19X9p2kk, http://ms.lps.lv/2015/06/05/skrunda-notiek-t2-1-tikla-sanaksme/
 • 11. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās sanāksmē par pakalpojumu pieejamības uzlabošanas iespējām pašvaldībās, kuru VARAM rīko saistībā ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros” (Saldū).
 • 15. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma informācijas un kultūras vēsturiskā mantojuma centrs” darbiniekiem, lai uzzinātu par aģentūras darbu un noskaidrotu interesējošos jautājumus par tūrisma informācijas centra izveidi un novada atpazīstamības vecināšanas iespējām (Gulbenē).
 • 16. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla izbraukuma sanāksmē (Gulbenē). http://ms.lps.lv/2015/06/17/pasvaldibu-strategiskas-vadisanas-tikla-t1-sanaksme-gulbene/

Ievietots 09.04.2015.

Decembris/Janvāris/Februāris/Marts
Projekta aktivitātes
 • 3. decembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Skrundas pilsētā un pagastā, kā arī novadā kopumā un diskutēts par teritorijas attīstību, plānošanas dokumentiem un to sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 10. decembrī notiek Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas attīstības programmas izstrādes 1. plānošanas sanāksme, kurā nodaļas vadītāja Inga Flugrāte tiekas ar Skrundas novada skolu direktoriem un mācību pārziņiem, lai dalītos ar informāciju un diskutētu par oktobrī notikušajā T4 sanāksmē gūtajām atziņām.
 • 11. decembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada domes deputātiem, lai diskutētu par novada attīstības virzieniem 2015-2020 gadam un to atspoguļošanu mārketinga stratēģijā. Deputāti tiek informēti par pašvaldības lēmējvarai projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros sagatavoto 2. uzdevumu: uzskaitīt un pamatot prioritātes (fokusējoties uz infrastruktūru, ekonomisko darbību, saimnieciskajiem jautājumiem u.tml.), kuras nepieciešams un iespējams īstenot Skrundas novada attīstībai no 2015. līdz 2020. gadam.
 • 7. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas un būvvaldes darbiniekiem. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Skrundas pilsētā un pagastā, kā arī novadā kopumā un diskutēts par teritorijas attīstību, plānošanas dokumentiem un to sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju, kā arī par uzņēmējdarbības platformu veidošanas iespējām degradētajās teritorijās Skrundas novadā.
 • 12. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu Piculi. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – iestādes un esošās situācijas raksturojums.
 • 14. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastu pakalpojumu pārvalžu vadītājiem. Sanāksmē tiek analizēta pagastu attīstības programmu izstrādes gaita, salīdzinot apkopoto informāciju un diskutējot par attīstības programmās iekļaujamo saturu atbilstoši plānošanas dokumentiem izvirzītajām prasībām.
 • 21. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajā pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) sanāksmē (Rīgā), kurā pašvaldību pārstāvji un projekta eksperti diskutē par rezultātiem un secinājumiem, kas izriet no pašvaldībās veiktajām aptaujām par pašvaldību prioritārajām fokusgrupām, funkcijām un nozarēm, analizējot iedzīvotājus kā fokusgrupu pašvaldības stratēģiskajā mārketingā.
 • 3. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada domes deputātiem, lai dalītos ar informāciju un diskutētu par janvārī notikušajā T1 sanāksmē gūtajām atziņām, kā arī analizētu pašvaldības lēmējvarai projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros uzdoto uzdevumu rezultātus – izvirzītās Skrundas novada attīstības prioritātes, fokusgrupu “Iedzīvotāji”, pašvaldības budžeta iespējas un attīstības mērķus.
 • 4. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastu pakalpojumu pārvalžu vadītājiem. Sanāksmē tiek analizēta pagastu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmu pirmo sadaļu – pagasta un esošās situācijas raksturojums.
 • 5. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – iestādes un esošās situācijas raksturojums.
 • 9. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas kultūras nama direktores p.i. Ditu Ņuņēvicu un novada pagastu kultūras darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada kultūras nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – novada kultūras iestāžu un esošās situācijas raksturojums.
 • 18. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas sporta darba organizatori Aivitu Emerbergu un novada pagastu sporta darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada sporta nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – novada sporta iestāžu un esošās situācijas raksturojums.
 • 25. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar vienu no prioritārajām fokusgrupām – mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem, biedrībām, lai apzinātu šīs grupas aktīvos dalībniekus, uzklausītu idejas un vēlmes un noskaidrotu, kā pašvaldība var palīdzēt dažādu jautājumu sakārtošanā. http://skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2188
 • 26. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) izbraukuma sanāksmē “Prioritārās fokusgrupas pašvaldības lietotāju grupā: uzņēmēji. Uzņēmējdarbības veicināšana” (Ventspilī).
 • 2. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – iestādes attīstības virzieni un klientu piesaiste.
 • 4. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu Flugrāti un novada skolu direktoriem un mācību pārziņiem. Sanāksmē tiek analizēta novada izglītības iestāžu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par piedāvājumu un audzēkņu piesaistes iespējām.
 • 5. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastu pakalpojumu pārvalžu vadītājiem. Sanāksmē tiek analizēta pagastu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par pagastu attīstības iespējām, nākotnes vīziju, attīstības mērķiem un uzdevumiem to sasniegšanai.
 • 9. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – iestādes un esošās situācijas raksturojums.
 • 23. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori Andu Vītolu. Sanāksmē tiek prezentēta un apspriesta iestādes attīstības programmas 2015-2020 gadam gala versija.
 • 24. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajā mācību seminārā par klientu apmierinātības aptauju veikšanu pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai (Skrundā).
 • 25. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu Piculi. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – iestādes attīstības virzieni un klientu piesaiste.
 • 31. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla izbraukuma sanāksmē (Preiļos).

Ievietots 04.12.2014.

Augusts/Septembris/Oktobris/Novembris
Projekta aktivitātes
 • 6. augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini Eisaku. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Raņķu pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 13. augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Benitu Lielāmeri. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Nīkrāces pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 20. augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Dzintru Veģi. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Rudbāržu pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 25. augustā Latvijas Pašvaldību Savienība sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību rīko projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” reģionālo diskusiju, kurā piedalās vietējo pašvaldību vadītāji, deputāti un darbinieki, kā arī valsts pārvaldes iestāžu speciālisti.
  http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1815
  http://tvskrunda.lv/?id=2129
 • 9. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa sāk darbu pie saņemto uzdevumu izpildes 23. septembrī plānotās pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) pirmajai sanāksmei. Uzdevumos ietverta pašvaldības plānošanas dokumentu analīze un pārskata sagatavošana, kā arī novada domes priekšsēdētājas, deputātu un izpilddirektora aptaujāšana par prioritārajām lietotāju grupām, pašvaldības funkciju veidiem un nozarēm.
 • 23. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji Rudīte Kronlaka, Zane Eglīte un Didzis Strazdiņš piedalās projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajā pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) pirmajā sanāksmē, kurā pašvaldību pārstāvji un projekta eksperti diskutē par rezultātiem un secinājumiem, kas izriet no spēkā esošo pašvaldības plānošanas dokumentu analīzes un aptaujas par prioritārajām lietotāju grupām, pašvaldības funkciju veidiem un nozarēm.
  http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4161
 • 3. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori Andu Vītolu un sociālo darbinieci Ingu Eikinu. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā aģentūras, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 8. oktobrī Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Izglītības un kultūras pašvaldību sadarbības tīkla T4 sanāksmē.
  http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4195
 • 9. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu Piculi. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 13. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 29. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji Rudīte Kronlaka un Didzis Strazdiņš piedalās seminārā “Investīciju piesaistes indekss pašvaldībās un to pielietojums” Kuldīgā, kas tiek organizēts projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros un veltīts zināšanu par Reģionālās attīstības indikatoru moduli (RAIM) paplašināšanai un praktiskam darbam.
  http://www.kurzemnieks.lv/Visa-informacija-viena-vietne
 • 29. oktobrī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore Anda Vītola piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla (T2) apvienotajā pirmajā sanāksmē.
  http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4235
 • 30. oktobrī tiekas projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tematisko sadarbības tīklu T1, T2 un T4 Skrundas novada pašvaldības pārstāvji, lai apmainītos ar informāciju un diskutētu par oktobrī notikušajās T1, T2 un T4 sanāksmēs gūtajām atziņām.
 • 3. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Dzintru Veģi. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 5. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Benitu Lielāmeri. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 10. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini Eisaku. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā Raņķu pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 13. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā aprūpes nama un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.

Ievietots 06.08.2014.

Aprīlis/Maijs/Jūnijs/Jūlijs
Projekta aktivitātes
 • 11. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāves Rudīte Kronlaka un Zane Eglīte piedalās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda finansēto projektu "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" un "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" konferencē, uzzinot par Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pieredzi un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē.
  http://www.varam.gov.lv/files/text/Konferences_programma_03042014.pdf
 • 16. aprīlī projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros Skrundā notiek Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksme. Sanāksmē piedalās Skrundas novada domes priekšsēdētāja un deputāti, nozaru speciālisti un pašvaldības sadarbības partneri. Sanāksmi vada LPS padomnieki – projekta eksperti: Ligita Pudža un Māris Pūķis. Informācija par sanāksmi ievietota Skrundas novada pašvaldības mājaslapā http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1579
 • 29. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāve Rudīte Kronlaka piedalās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" atklāšanas seminārā. http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=3892
 • 30. aprīlī tiek izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Skrundas novads" maija numurs, kurā ievietots projekta sabiedrisko attiecību ekspertes Ilzes Mutjanko un projekta vadītājas Ligitas Pudžas informatīvs raksts par projektu un Skrundā notikušo Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksmi – "Skrundā izstrādās mārketinga stratēģiju".
  http://www.skrunda.lv/dokumenti/avize_skrundas_novads_maijs_2014.pdf
 • 7. maijā notiek Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas sanāksme, kurā tiek diskutēts par Skrundas novada iedzīvotāju iesaistīšanu Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādē, iedzīvotāju aptaujas anketas izstrādāšanu un aptaujas veikšanu, kā arī par Skrundas novada pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu izstrādi 2015.–2020. gadam.
 • 4. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori Andu Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija sociālajā nozarē Skrundas novadā un diskutēts par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 11. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta centra darbība un sniegtie pakalpojumi, kā arī diskutēts par centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 18. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta aprūpes nama darbība un sniegtie pakalpojumi, kā arī diskutēts par aprūpes nama un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 27. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs" direktori Marutu Brizgu. Sanāksmē tiek analizēta centra darbība un sniegtie pakalpojumi, kā arī diskutēts par centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 4. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta kultūras un sporta darba organizatori Aiju Zemi. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Raņķu pagasta kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 10. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces pagasta kultūras darba organizatori Ingu Ezerieti un sporta darba organizatori Ilonu Rītiņu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Nīkrāces pagasta kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 18. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Rudbāržu pagasta kultūras darba organizatori Inesi Biliņecu un sporta darba organizatoru Didzi Pilskungu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Rudbāržu pagasta kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 24. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas kultūras nama direktori Loretu Robežnieci un sporta darba organizatori Aivitu Emerbergu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Skrundas pilsētas un novada kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.

Ievietots 03.04.2014.

Janvāris/Februāris/Marts
Projekta aktivitātes
 • 13. un 14. janvārī Rīgā notiek projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" plānošanas sanāksme, lai plānotu un pārrunātu galvenos veicamos darbus tuvākā ceturkšņa ietvaros. http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=3650
 • 6. martā Skrundas novada pašvaldības mājaslapā ievietota informācija par projektā iesaistīto pilotpašvaldību pārstāvju, kā arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvju izpētes braucienāu uz Poliju, kur, tiekoties gan ar Polijas pašvaldību, gan pašvaldību asociāciju pārstāvjiem, tika gūts ieskats poļu pieredzē sistēmas datu izmantošanā, lai uzlabotu to darba efektivitāti dažādās jomās. http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1486
 • 18. martā Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļā uz pirmo tikšanos tiek sasaukta topošā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes vadības darba grupa. Sanāksmē, raksturojot un apspriežot esošo situāciju, tiek diskutēts par turpmāko darbības plānu, labās prakses piemēriem citos novados, risinājumiem un pieejamajiem resursiem.
 • 20. martā Skrundas novada domes komiteju apvienotajā sēdē deputāti tiek iepazīstināti ar sagatavoto informatīvo materiālu par projektu. Pašvaldības politiskās varas pārstāvjiem tiek izteikts priekšlikums iesaistīties Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādē, darba grupā iesaistot politiķus un iestāžu vadītājus, kā arī piesaistot uzņēmējus, lauksaimniekus, nevalstiskās organizācijas u.c. interesentus.
 • Skrundas novada domes 2014. gada 27. marta sēdē nolemts izveidot projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” realizācijai Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupu 14 cilvēku sastāvā. Skrundas novada domes 2014. gada 27. marta sēdes protokols

PAPILDU INFORMĀCIJA

 • Detalizēts projekta apraksts
 • Norvēģijas Finanšu instrumenta projekts - "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"
 • NFI programma - "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm"


 • Informāciju sagatavoja:
  Rudīte Kronlaka, Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centra speciāliste
  Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

  Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv