Vārda dienu svin: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
   


Skrundas novada domes 27.12.2013. g. lēmums, prot. Nr. 12, 15.§ :: 07.01.2014 10:27:22

27.12.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam un saistošos noteikumus Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.– 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS

27.12.2013.

(prot. Nr. 12, 15.§)

 

Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.– 2025. gadam un saistošo noteikumu Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu

 

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu” un 16. punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, kas nosaka, ka „Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem”, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus”, 25. pantu, kas paredz vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālplānojuma pieņemšanu un stāšanos spēkā un 27. pantu, kas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālplānojuma pārsūdzēšanu un MK 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 7. punktu, kas nosaka, ka „pašvaldība ikvienai personai nodrošina iespēju iepazīties ar tās teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 94. punktu, kas nosaka, ka „pēc šo noteikumu 93. punktā minēto prasību izpildes pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem apstiprina teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu – funkcionālo zonējumu, novada pilsētu, novada pagastu un ciemu robežas” un 97. punktu, kas nosaka, ka „pēc pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apstiprināšanas pašvaldība nodrošina šo noteikumu 5. un 65. punktā minēto prasību izpildi”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Gunārs ZEME), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam un saistošos noteikums Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) [...],

2. Uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI:

2.1. triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, ievietot lēmumu pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv,

2.2. nosūtīt lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,

2.3. divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt paziņojumu par Saistošo noteikumu pieņemšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”,

2.4. koordinēt un nodrošināt MK 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 7. punktā un 97. punktā minēto prasību izpildi,

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,

4. Saistošie noteikumi ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā minētās darbības,

5. Ar Saistošo noteikumu īstenošanas dienu spēku zaudē Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 6/2010 „Par Skrundas novada teritorijas plānojumu”,

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības attīstības daļas vadītājai Zanei EGLĪTEI.

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv