Vārda dienu svin: Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta
   


Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde :: 22.05.2017 16:21:44

Š. g. 25. maijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

 

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu    

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

Z. Eglīte

88

2.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

89

3.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitora parāda norakstīšanu 

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu komiteja

90

4.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu komiteja

91

5.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

92

6.

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II kārtā ar projektu “Apmeklē Ventas upi”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

Z. Eglīte

93

7.

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II kārtā ar projektu “Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei!”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

Z. Eglīte

94

8.

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II kārtā ar projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

Z. Eglīte

95

9.

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II kārtā ar projektu “Laimīgi iedzīvotāji”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

Z. Eglīte

96

10.

Par Skrundas novada domes 30.03.2017. sēdes (prot. Nr. 3, 3.§) lēmuma “Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi” atcelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

97

11.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu     

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

98

12.

Par adreses “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu     

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

99

13.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

100

14.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

101

15.

Par Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Apvienotajā komiteju sēdē

Soc., izgl. un kult. jaut. komiteja

102

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv