Vārda dienu svin: Meldra, Meldris, Melisa
   


Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde :: 26.09.2017 19:31:34

Š. g. 29.septembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vad. I.Muceniece

 

66

2.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu     

Apvienotajā komiteju sēdē

Admin. lietu nod.vad.

I. Freimane

67

3.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018.gadā” apstiprināšanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Nodokļu admin.

A. Kāpiņa

68

4.

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā” 

Apvienotajā komiteju sēdē

Juriste G. Laizāne

69

5.

Par noteikumu “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu 

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad. I.Flugrāte

70

6.

Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM 

Apvienotajā komiteju sēdē

Admin. lietu nod.vad.

I. Freimane

71

7.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā

Apvienotajā komiteju sēdē

Admin. lietu nod.vad.

I. Freimane

72

8.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” amatu sarakstā 

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad. I.Flugrāte

73

9.

Par Skrundas novada pašvaldības Skrundas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

74

10.

Par garāžas nomas līguma pagarināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

75

11.

Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā     

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

76

12.

Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu     

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

77

13.

Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

78

14.

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

79

15.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

80

16.

Par Skrundas novada domes 24.08.2017. sēdes (prot. Nr. 5, 13.§) lēmuma “Par adreses Stacijas iela 4A, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu” grozīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

81

17.

Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2017./2018.gada apkures sezonai

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu komiteja

82

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv