Vārda dienu svin: Junora, Anšlavs
   


Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde :: 26.03.2018 17:12:19

Š. g. 29. martā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada domes deputātes Benitas LIELĀMERES pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

 

Pašvaldības sekret. E. Nudiena

35

2.

Par Skrundas  novada domes finanšu komitejas sastāva maiņu

 

Pašvaldības sekret. E. Nudiena

36

3.

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā    

 

Pašvaldības sekret. E. Nudiena

37

4.

Par Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

38

5.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2017.gada pārskata un SIA “Skrundas TV” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

39

6.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

40

7.

Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” jaunā vadītāja iecelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I. Freimane

41

8.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības komiteja

42

9.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu    

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I. Freimane

43

10.

Par Skrundas novada pašvaldības aprūpes nama “Valtaiķi” virtuves telpu un inventāra iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

44

11.

Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

45

12.

Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

46

13.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

47

14.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

48

15.

Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, maiņu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

49

16.

Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu un zemes vienības statusa noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

50

17.

Par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

51

18.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

52

19.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

53

20.

Par zeme vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

54

21.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

55

22.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

56

23.

Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

57

24.

Par nekustamā īpašum XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

58

25.

Par Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes (prot. Nr. 7, 7.§) lēmuma “Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu” 2.1.punkta grozīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

59

26.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I. Freimane

60

 

 

 

 

 

IEBALSOT

 

 

 

27.

Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam iekļauto izmaksu precizēšanu

 

Attīstības nod.vad.

G. Rubežniece-Zute

61

28.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā

 

Izpilddirektors

G. Putniņš

62

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv