Vārda dienu svin: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
   


Skrundas novada teritorijas plānojums
Ievietots 03.09.2013 06:41:57

22.08.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr. 7, 3 .§) nodod sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas pilnveidoto redakciju.

Teritorijas plānojuma 1. redakcijas pilnveidotās redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek no 2.09.2013. līdz 30.09.2013.
 
Ar Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025.gadam 1.redakcijas pilnveidoto redakciju var iepazīties Skrundas novada pašvaldībā katru darba dienu (pirmdienās no plkst. 8.00-18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00-17.00, piektdienās no plkst. 8.00-15.00) vai www.skrundasnovads.lv.
Skrundas novada pagastu pārvaldēs var iepazīties ar teritorijas plānojuma daļu, kas attiecas uz konkrēto pagastu.
Priekšlikumus var iesnieg Skrundas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs līdz 30.09.2013.
 
Pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19.09.2013. pl.17.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326).
 
Skrundas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts un sabiedriskā apspriede notiks Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096 ietvaros.

Pielikumi:
Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Nīkrāces pagasta Lēnu ciema atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Nīkrāces pagasta Lēnu ciema atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Raņķu pagasta Smilgu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns(DGN)
Raņķu pagasta Smilgu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns(PDF)
Raņķu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns(DGN)
Raņķu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns(PDF)
Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Rudbāržu pagasta Sieksātes ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Rudbāržu pagasta Sieksātes ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Skrundas pagasta Cieceres ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Skrundas pagasta Cieceres ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Skrundas pagasta Jaunmuižas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Skrundas pagasta Jaunmuižas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Skrundas pagasta Kušaiņu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Skrundas pagasta Kušaiņu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Skrundas pagasta Rūnaišu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Skrundas pagasta Rūnaišu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Skrundas pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns (DGN)
Skrundas pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns (PDF)
Apdzīvojumu struktūras attīstība (PDF)
Civilās aizsardzības karte (PDF)
Kartoshēmu saraksts (DOC)
Maģistrālās inženierkomunikācijas (PDF)
Nosacījumi (PDF)
Skrunda IP STATUSS (PDF)
Skrunda NILM (PDF)
Skrunda TP PR (PDF)
Skrundas novads TIAN 2013 9 (PDF)
Skrundas pilsēta (DGN)
Skrundas pilsēta (PDF)
Teritorijas kurās atļauta vēja ģenerātoru būvniecība (PDF)
Transporta attīstības shēma (PDF)
Tūrisma attīstības karte (PDF)
Vēja elektrostacijas (DGN)
Atzinumu pārskats (PDF)
Piesārņotas vietas (DOC)
Skrunda ML-1 (XLS)
Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts (PDF)

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv