Vārda dienu svin: Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta
   


Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde
Ievietots 23.10.2017 10:38:16

Š.g. 26. oktobrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2018.gada kalendāram 

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības noda.vad.

Z. Eglīte

91

2.

Par O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas Varoņu zāles un ēdamzāles telpu nomas maksu noteikšanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu komiteja

92

3.

Par telpu nomas līguma izbeigšanu     

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības komiteja

93

4.

Par parādu par XXX īpašumā esošo dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX

Apvienotajā komiteju sēdē

Juriste G. Laizāne

94

5.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

95

6.

Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Admin. lietu nod.vad.

I. Freimane

96

7.

Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

97

8.

Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

98

9.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

99

10.

Par grozījumiem Skrundas novad pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā   

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

100

11.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu       

Apvienotajā komiteju sēdē

Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja

101

12.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā” apstiprināšanu        

Apvienotajā komiteju sēdē

Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja

102

13.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2017 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” apstiprināšanu     

Apvienotajā komiteju sēdē

Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja

103

14.

Par nolikuma “Par Skrundas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Admin.lietu nod.vad.

I. Freimane

104

15.

Par Skrundas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja

105

16.

Par Skrundas pilsētas bibliotēkas darba laiku

Apvienotajā komiteju sēdē

Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja

106

17.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja

107

18.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Admin.lietu nod.vad.

I. Freimane

108

 

 

 

 

 

IEBALSOT

 

 

 

19.

Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā

 

Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja

109

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv