Vārda dienu svin: Uva, Ainārs, Zigfrīds
   


Būvniecība
Lai Skrundas novada administratīvajā teritorijā varētu veikt būvniecību, tā jāsaskaņo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no Skrundas novada Būvvaldes jāsaņem būvatļauja.

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu tiek noteikta ŠĀDĀ APMĒRĀ.

Nodeva jāsamaksā līdz paredzētās darbības uzsākšanai.

Nodevu par būvatļaujas saņemšanu nosaka saistošie noteikumi Nr. 7/2013 “Grozījumi 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11/2012 ”Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā””, kuri apstiprināti ar Skrundas novada domes sēdes 26.09.2013. lēmumu (protokols Nr.8, 10.p.), un izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 3.pantu, 12.panta pirmās daļas 1.,2.,4., 9. un 10.punktu , likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu un Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv