Vārda dienu svin: Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija
   


Saistošie noteikumi

Par pašvaldības darbību

Saistošie noteikumi Nr. 9/2015 "Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu"

Saistošie noteikumi Nr. 21/2013 "Skrundas novada pašvaldības nolikums"

Saistošie noteikumi Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”
Saistošie noteikumi Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
Saistošie noteikumi Nr. 14/2009 "Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumi"
Par pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi Nr. 1/2018 "Skrundas novada pašvaldības 2018. gada budžets"

Par nekustamā īpašuma nodokli un tā atvieglojumiem
Saistošie noteikumi Nr. 11/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017. gadā"
Saistošie noteikumi Nr. 2/2015 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Skrundas novadā"
Par izglītību
Saistošie noteikumi Nr. 7/2012 "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma"
Saistošie noteikumi Nr. 9/2011 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Skrundas Mūzikas skolā"
Saistošie noteikumi Nr. 8/2011 "Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs"
Saistošie noteikumi Nr. 13/2010 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"
Par reklāmas izvietošanu
Saistošie noteikumi Nr. 1/2012 “Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā”
Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu
Saistošie noteikumi Nr. 4/2017 "Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā"
Saistošie noteikumi Nr. 3/2017 "Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi "

Saistošie noteikumi Nr. 14/2012 "Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"

Saistošie noteikumi Nr. 9/2012 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”
Saistošie noteikumi Nr. 6/2011 "Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā"
Saistošie noteikumi Nr. 30/2010 "Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi"
Saistošie noteikumi Nr. 29/2010 "Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Skrundas novada administratīvajā teritorijā"

Saistošie noteikumi Nr. 5/2016 "Grozījums 2010.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2010 “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Skrundas novada administratīvajā teritorijā”"
Saistošie noteikumi Nr. 23/2010 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā"
Saistošie noteikumi Nr. 2/2010 "Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi"
Par nodevām
Saistošie noteikumi Nr. 2/2016 "Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā"
Saistošie noteikumi Nr. 11/2012 "Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā"
Par sociālajiem jautājumiem

Saistošie noteikumi Nr.4/2015 "Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikums

Saistošie noteikumi Nr. 9/2014 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Skrundas novadā"

Saistošie noteikumi Nr. 23/2013 "Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem"

Saistošie noteikumi Nr. 9/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem"

Saistošie noteikumi Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrundas novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 11/2017 „Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”

Saistošie noteikumi Nr. 10/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā”
Saistošie noteikumi Nr. 12/2011 "Par personu aprūpi mājās Skrundas novadā"
Saistošie noteikumi Nr. 7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”
Saistošie noteikumi Nr. 2/2011 "Par pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"
Par licencēm un atļaujām

Saistošie noteikumi Nr. 4/2013 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”

Saistošie noteikumi Nr. 12/2012 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”
Saistošie noteikumi Nr. 11/2009 "Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā"
Par topogrāfiju
Saistošie noteikumi Nr. 17/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrundas novadā"

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv