Vārda dienu svin: Alise, Auce, Enija
   


Iepirkumi (Atklāts konkurss)

Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena (bez PVN)
11.04.2018. Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā, 1. un 2. kārta, Identifikācijas Nr.SNP/2018/6 NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM, DOKUMENTĀCIJA, JAUTĀJUMI UN ATBILDES, 2.SĒJUMS, PRECIZĒTAS TĀMES Izbeigts bez rezultāta
IZRAKSTS
11.04.2018. Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2018/5 DOKUMENTĀCIJA 1. SIA "Skrundas komunālā saimniecība" 2. SIA "Taku meistars" 1. 90590,00 EUR
2. 45861,50 EUR
3. 28677,50 EUR
4. 40273,00 EUR
LĪGUMI
19.03.2018. Skrundas novada pašvaldības 4 grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Identifikācijas Nr.SNP/2018/4 NOLIKUMS, DOKUMENTĀCIJA, TĀMES, JAUTĀJUMI UN ATBILDES
17.11.2017. Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2018.gadā, Identifikācijas Nr.SNP/2017/15; NOLIKUMS VAS ""Latvijas autoceļu uzturētājs"" 89665,85 EUR LĪGUMS
SIA ""Skrundas komunālā saimniecība"" 38484,90 EUR LĪGUMS
30.06.2017. "Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēku projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SNP/2017/13; Piegādātāju apvienība "INBUV&CMP" 2298151,64 EUR
ZIŅOJUMS
06.06.2017. "Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēku projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SNP/2017/9; IEPIRKUMA DOKUMENTI Iepirkumu procedūra pārtraukta  
22.03.2016. Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP/2016/5; NOLIKUMS SIA "Circle K Latvija" 89786,00 EUR
28.05.2015. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma Skrundas novada izglītības iestādēs un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, Identifikācijas Nr.SNP/2015/13; NOLIKUMS 1. SIA "Cepliņi" 2. SIA "Cepliņi" 1. 4,82 EUR; 2. 3,64 EUR
04.02.2015. PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) paziņo, ka ES ERAF līdzfinansētā projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/027/011) ietvaros izsludinātās iepirkuma procedūras „Otrās kārtas būvdarbi projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2015/01/ERAF) dokumentos ir veikti grozījumi. Iepirkuma priekšmets ir artēziskā urbuma rekonstrukcija, ŪSS un NAI rekonstrukcija, ūdensapgādes un kanalizācijas pašteces tīklu izbūve saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.
Ar iepirkuma procedūras dokumentu aktuālajām redakcijām var iepazīties SIA „Skrundas komunālā saimniecība” mājas lapā internetā http://www.sks.lv/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2015.gada 23.februāra plkst.11:00, piedāvājumi jāiesniedz Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: inženieris Aivars Rudzroga, tel.: 63331511, fakss: 63331582, e-pasts: aivars@sks.lv.
IEPIRKUMA NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM;
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI AR GROZĪJUMIEM;
JAUTĀJUMI UN ATBILDES.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem  
07.01.2015. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr.41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/028/088) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Otrās kārtas būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2015/02/ERAF).
Iepirkuma priekšmets ir ūdenstorņa rekonstrukcija, kanalizācijas pašteces tīklu izbūve, KSS un kanalizācijas spiedvada izbūve saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2015.gada 25.septembris.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 9.februāra plkst.11:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: inženieris Aivars Rudzroga, tel.: 63331511, fakss: 63331582, e-pasts: aivars@sks.lv.
IEPIRKUMA NOLIKUMS; IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem  
24.10.2014 Pārtikas produktu piegāde Skrundas Profesionālajai vidusskolai,
Identifikācijas Nr. Skrundas PV 2014/5;
Pasūtītājs: Skrundas Profesionālā vidusskola.
Adrese: Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326
Kontaktpersona Gunita Bivbāne,
t. +371 3350030; +371 3336145.
LĪGUMA IZPILDĪTĀJU SARAKSTS, LĪGUMI LĪGUMCENU SARAKSTS
25.08.2014. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/20/KPFI;NOLIKUMS, PIELIKUMI, JAUTĀJUMI UN ATBILDES SIA "Pretpils" 239551,29 EUR
25.08.2014. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/19/KPFI;NOLIKUMS, PIELIKUMI, JAUTĀJUMI UN ATBILDES SIA "Pretpils" 369370,26 EUR
30.07.2014. Kurināmā piegāde skolas katlumājai,
Identifikācijas Nr. Skrundas PV 2014/4;
Pasūtītājs: Skrundas Profesionālā vidusskola.
Adrese: Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326
Kontaktpersona Gunita Bivbāne,
t. +371 3350030; +371 3336145.
SIA "Zusa” LĪGUMS 26235,00 EUR
14.07.2014. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/18/KPFI; NOLIKUMS, PIELIKUMI, JAUTĀJUMI UN ATBILDES. Atvēršanas sēde 15.08.2014. plkst. 10.15.   Izbeigts bez rezultāta
14.07.2014. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/17/KPFI; NOLIKUMS, PIELIKUMI, JAUTĀJUMI UN ATBILDES. Atvēršanas sēde 15.08.2014. plkst. 10.00.   Izbeigts bez rezultāta
14.07.2014. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/16/KPFI; NOLIKUMS, PIELIKUMI, JAUTĀJUMI UN ATBILDES. Atvēršanas sēde 29.08.2014. plkst. 10.00. SIA "Latvijas Energoceltnieks" 241101,63 EUR
10.07.2014. Ēdnāšanas pakalpojumu sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma Skrundas novada izglītības iestādēs un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/15; NOLIKUMS Skrundas profesionālā vidusskola 1. 896018,76 EUR;
2. 107321,76 EUR
24.04.2014. Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/8/ERAF NOLIKUMS, PIELIKUMI, GROZĪJUMI 12.05.2014., JAUTĀJUMI UN ATBILDES, GROZĪJUMI 28.05.2014., PIELIKUMI 28.05.2014., NOLIKUMU SALĪDZINĀJUMS.
Atvēršanas sēde 18.06.2014. 13:00.
SIA "Saldus ceļinieks" 3023081,68 EUR
08.04.2014. Vieglo elektromobiļu iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP/2014/7/KPFI DOKUMENTI   Iepirkumu procedūra pārtraukta. PROTOKOLA IZRAKSTS
04.07.2013. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijā. Identifikācijas Nr.SNP/2013/20. NOLIKUMS Personu apvienība SIA "EKO Kurzeme" un SIA "Eco Baltia vide" SĒDES PROTOKOLS 127710,00 LVL
03.06.2013.

Būvuzrauzības pakalpojumi objektā "Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā" NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM Jautājumi un atbildes

SIA "Firma L4" SĒDES PROTOKOLS 21700 LVL
28.05.2013. Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 03.10.2013 PIELIKUMS AR GROZĪJUMIEM 10.09.2013 Jautājumi un atbildes Nolikuma grozījumu salīdzinājumu tabula Piedāvājumu atvēršana: 06.11.2013. pl.13.00 GROZĪJUMI 03.10.2013. ZIŅOJUMS.   Iepirkumu procedūra pārtraukta. PROTOKOLS
26.03.2013. Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā, Identifikācijas Nr. SNP-2013-13 NOLIKUMS SĒDES PROTOKOLS 1. SIA "Skrundas komunālā saimniecība" 25 245,00 LVL
2. SIA "Taku meistars" 18 930,00 LVL
3. SIA "Taku meistars" 10 355,50 LVL
4. SIA "Taku meistars" 15 985,50 LVL
01.03.2013. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijā, Identifikācijas Nr.SNP-2013-11 NOLIKUMS SĒDES PROTOKOLS Iepirkumu procedūra pārtraukta- līgumcena pārsniedz robežvērtību  
01.03.2013. Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP-2013-10 NOLIKUMS SĒDES PROTOKOLS SIA "LUKoil Baltija R" 49410 LVL
13.02.2013. Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā, Identifikācijas Nr. SNP-2013-9 NOLIKUMS SĒDES PROTOKOLS Iepirkumu procedūra izbeigta bez rezultātiem- paredzamā līgumcena pārsniedz robežvērtību  
11.02.2013. Klusās ielas rekonstrukcija (posms 0,642km-0,762km) Skrundā, ceļa Skrunda-Berģi-6229C009 (posms 0,000-0,570 km) Skrundas pagastā, rekonstrukcija un ielas apgaismojuma izbūve objektā „Klusā iela (posms 0,642km-0,762km) Skrundā un ceļš Skrunda-Berģi-6229C009 (posms 0,000-0,570 km) Skrundas novadā , Identifikācijas Nr.SNP-2013-8/EZF NOLIKUMS PIELIKUMS GROZĪJUMI Jautājumi un atbildes SĒDES PROTOKOLS SIA "Saldus ceļinieks" 115906,04 LVL
16.01.2013. Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP-2013-4 NOLIKUMS GROZĪJUMI Iepirkumu procedūra pārtraukta SĒDES PROTOKOLS  
09.01.2013. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijā, Identifikācijas Nr.SNP-2013-2 NOLIKUMS GROZĪJUMI Jautājumi un atbildes Pārtraukta iepirkuma procedūra. SĒDES PROTOKOLS  
20.09.2012. Elektroenerģijas iepirkums Skrundas novada pašvaldības vajadzībām, SNP-2012-16/EL DOKUMENTI GROZĪJUMI

Pārtraukta iepirkuma procedūra. SĒDES PROTOKOLS

 
20.09.2012. Par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādi un autoruzraudzību objektā”. SNP-2012-15/A9 DOKUMENTI Jautājumi un atbildes

SIA "Projekts 3" SĒDES PROTOKOLS

7378,00 LVL
04.06.2012 Estrādes rekonstrukcija un parka teritorijas labiekārtošana Saldus ielā 23, Skrundā, SNP-2012-11/ESTR DOKUMENTI  Precizējums SIA "Ota un partneri" 165874,27 LVL
16.01.2012 Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā. Iepirkuma identifikācijas Nr.SNP-2012-4/NACU. Nolikums Pielikumi SIA "Skrundas komunālā saimniecība" 417,48 Ls
PA "PKSP Būve" 244,50 Ls
03.01.2012

Par degvielas iegādi un degvielas uzpildes staciju pakalpojumiem Skrundas novada pašvaldības vajadzībām. Identifikācijas Nr. SNP-2012-2/DPPV Nolikums Labojums

SIA "Latvija Statoil" 25 295,00 LVL
03.10.2011 „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.”, Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP-2011-09/ESF Nolikums  Jautājumi un atbildes SIA "Reģionālie projekti" 25400,00 LVL
12.09.2011 "Automašīnu iegāde Skrundas novada pašvaldības un pagasta pārvaldes vajadzībām" CPV 34110000-1, Identifikācijas Nr. SNP-2011-08/A; Nolikums SIA "Venta Motors" 54150,00 LVL
11.07.2011 "Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Skrundas novada izglītības iestādēs" AR ID Nr. SNP-2011-06/ĒP (Iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai par šī likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu.) Nolikums  Precizējums Skrundas arodvidusskola 214184,25 LVL
05.01.2011 Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SNP-2011-01/NACU
Nolikums  Pielikums  Precizējums
PS PKSP BŪVE, Zemnieku saimniecība VORMSĀTE, SIA SKRUNDAS komunālā saimniecība 59437,65 LVL
16.12.2010 Par degvielas iegādi un degvielas uzpildes staciju pakalpojumiem Skrundas novada pašvaldības vajadzībām.
CPV kods 09100000-0
Identifikācijas Nr. SNP-2010-15/DPPV
Nolikums
SIA "Latvija Statoil" 22645,00 LVL
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv