Vārda dienu svin: Uva, Ainārs, Zigfrīds
   


Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumi, kas saistīti ar civilstāvokļu aktu reģistrāciju – dzimšanas, miršanas, laulību reģistrāciju, vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu, izrakstu un atkārtotu dokumentu izsniegšanu.

Darba laiks
P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00
Piektdienās klientus neapkalpo

Personas datu apstrāde Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā

Dzimšanas fakta reģistrācija

* Pēc bērna piedzimšanas viena mēneša laikā par to jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai.
* Nepieciešamie dokumenti:
1. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu;
2. abu vecāku pases;
3. laulības apliecība, ja vecāki ir savstarpēji laulāti.
* Ja vecāki nav savstarpēji laulāti un vēlas atzīt paternitāti, Dzimtsarakstu nodaļā jāierodas abiem vecākiem un abiem jāraksta noteiktas formas paternitātes atzīšanas iesniegums. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai LEJUPIELĀDĒT ŠEIT
* Ja līdz dzimšanas fakta reģistrācijai paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti.
* Dzimšanas reģistra ierakstu papildina vai labo, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, tiesas spriedumu vai administratīvo aktu.
* Dzimšanas fakta reģistrācija ir bez maksas.
* Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju, ja vecāki to vēlas.

Dzimšanas fakta reģistrāciju nosaka:
Civilstāvokļa aktu likuma, 01.01.2013., V nodaļaMiršanas fakta reģistrācija:

* Par miršanu jāpaziņo ne vēlāk kā 6 (sešu) diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
* Nepieciešamie dokumenti:
1. Ārsta vai ārstniecības iestādes izsniegtas apliecības orģināls par nāves iestāšanos;
2. Mirušās personas pase;
3. Pase vai ID karte cilvēkam, kurš reģistrē miršanas faktu.
* Miršanas reģistrācija tiek veikta nekavējoties pēc nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas. Tiek izsniegta miršanas apliecība, izgatavotas nepieciešamās miršanas apliecības kopijas.
* Pakalpojums ir bezmaksas.
* Papildus iespējams iesniegt:
1. Iesniegumu apbedīšanas pabalsta piešķiršanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā.
Nepieciešamie dokumenti - miršanas apliecības kopija, pabalsta pieprasītāja personu apliecinošs dokuments un bankas rekvizīti.
2. Iesniegumu vienreizēja pabalsta laulātajam piešķiršanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā.
Nepieciešamie dokumenti - miršanas apliecības kopija, laulības apliecība, laulātā - pabalsta pieprasītāja personu apliecinošs dokuments un bankas rekvizīti.

Miršanas fakta reģistrāciju nosaka:
Civilstāvokļa aktu likuma, 01.01.2013., VI nodaļa
Apbedīšanas pabalstu saņemšanu nosaka:
Likuma Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 20. - 23. pants, 31.,32. pants.
Ministru kabineta 28.07.1998. ar grozījumiem noteikumi Nr. 270. “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”
Likuma Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 12. pants
Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 866 “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”
Valsts sociālo pabalstu likuma 14. pants
Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību”
Likuma Par valsts pensijām 37. pants.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Skrundas novada domes 2010. gada 16. jūnija līgums par sadarbību Aģentūras pakalpojumu pieprasītāju Iesniegumu pieņemšanā.


Laulību reģistrācija:

* Personas, kuras vēlas doties laulībā, ierodas Dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz noteikta parauga abu parakstītu iesniegumu. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai LEJUPIELĀDĒT ŠEIT. Ja laulību vēlas noslēgt baznīcā, arī vispirms jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, jāiesniedz iesniegums, jāsaņem izziņa un jāsamaksā valsts nodeva EUR 14,00 apmērā.
* Nepieciešamie dokumenti:
1. Abu personu pases.
2. Vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga.
3. Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā – laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, tiesas spriedums, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu, bijušā laulātā miršanas apliecība, ja persona ir atraitne vai atraitnis.
4. Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegta apliecība ar tulkojumu latviešu valodā par to, ka viņam/viņai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starptautiskajos līgumos, kuru apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību nosaka Civilstāvokļa aktu likuma VII nodaļas 18. pants

* Valsts nodeva laulību reģistrācijai EUR 14,00 noteikta Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumos Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.
* No valsts nodevas atbrīvoti:
pirmās un otrās grupas invalīdi;
personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām ( uzrādīt dokumentu)
* Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi apstiprināti domes sēdē 2016. gada 29. septembrī, sēdes prot. Nr. 12.

Nr.p.k. Pakalpojums EUR (t.sk.PVN)
1. Laulības reģistrācija:  
1.1. Svinīga laulības reģistrācija Skrundas novada iedzīvotājiem 15,00
1.2. Svinīga laulības reģistrācija citu novadu iedzīvotājiem 50,00
1.3. Svinīga laulības reģistrācija citā piemērotā vietā Skrundas novada administratīvajā teritorijā pēc pieprasījuma un savstarpēji vienojoties 85,00
2. Laulību jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un vadīšana 30,00
3. Izziņu un izrakstu izsniegšana 2,00

Laulības reģistrāciju nosaka:
Civilstāvokļa aktu likuma, 01.01.2013. III nodaļa


Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana:

* Lai saņemtu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu, ieinteresētā persona iesniedz vai nosūta elektroniski vai pa pastu Dzimtsarakstu nodaļai iesniegumu. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai LEJUPIELĀDĒT ŠEIT.
* Nepieciešamie dokumenti:
1. Iesniegums un ieinteresētās personas pase vai ID karte;
2. Tiesu, izmeklēšanas iestāžu, dzimtsarakstu nodaļas iesniegums, ja nepieciešams izsniegt civilstāvokļa akta reģistra kopiju;
3. Skrundas novada domes kases čeks par valsts nodevas samaksu.
* Ja iesniegums saņemts pa pastu, ne vēlāk kā mēneša laikā no tā saņemšanas dienas apliecību vai izziņu nosūta dzimtsarakstu nodaļai pēc pieprasītāja norādījuma, paziņojot par to iesniedzējam.
* Ja iesniegums saņemts elektroniski, dokumentu var saņemt 3 dienu laikā. * Par atkārtotas apliecības izsniegšanu valsts nodeva ir EUR 7,00, kas samaksājama Skrundas novada domes kasē.

* Lai saņemtu atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu, ieinteresētajai personai ir arī iespēja izmantot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv:
Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana;
Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana;
Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana.

Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanu nosaka
Civilstāvokļa aktu likums, 01.01.2013.
MK noteikumi Nr. 761., 03.09.2013


Vārda un/vai uzvārda maiņa:

* Vārdu vai uzvārdu var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:
• vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
• persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
• persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
• persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
• persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
• personai mainīts dzimums;

• viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

* Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:
• persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
• personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem;
• persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

* Nepieciešamie dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments
2. iesniegums, kurā norādīts maiņas iemesls (viens no iepriekšminētajiem), iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai LEJUPIELĀDĒT ŠEIT.
3. persona no 15 – 18 gadu vecumam pievieno abu vecāku rakstveida piekrišanu, kurai jābūt notariāli apstiprinātai vai rakstītai uz Dzimtsarakstu nodaļas veidlapas un parakstītai dzimtsarakstu nodaļas darbinieka klātbūtnē, kurš apliecina parakstu.
4. Par nepilngadīgo iesniegumu raksta viens no vecākiem, otrs rakstveidā piekrīt, vai nepieciešama aizbildņa, bāriņtiesas piekrišana.
5. fotogrāfiju 4,5x3,5
6. Skrundas novada domes kases čeks par valsts nodevas samaksu.

* Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību.
* Lēmumu vārda vai uzvārda maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. To paziņo rakstveidā ieinteresētai personai.
* Kopējais dokumentu sagatavošanas, pieprasīšanas, izskatīšanas un lēmuma paziņošanas laiks ir 30 dienas no iesnieguma saņemšanas.
* Ar šo lēmumu iesniedzējam 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tam izsniedz jaunu pasi.
* Valsts nodeva par vārda un /vai uzvārda maiņu ir EUR 71,14.
* Ja reizē ar vecāku uzvārda maiņu arī nepilngadīgiem bērniem tiek mainīts uzvārds, par to nav veicama samaksa.


Tautības ieraksta maiņa:

* Persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss un ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.
* Nepieciešamie dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2. tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;
3. nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana tautības ieraksta maiņai - jāiesniedz oriģināls;
4. ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls;
5. Skrundas novada domes kases čeks par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls.
Nepieciešamo dokumentu oriģināliem pielīdzināmi notariāli apliecināti šo dokumentu noraksti vai kopijas.

* Ja persona vēlas mainīt tautības ierakstu, tā iesniedz dzimtsarakstu nodaļai pēc dzīvesvietas iesniegumu, norādot tajā tautības ieraksta maiņas iemeslu, kā arī izmaiņu veikšanai nepieciešamos dokumentus. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai LEJUPIELĀDĒT ŠEIT.
* Atļauju iesniedzēja tautības ieraksta maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments viena mēneša laikā no nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Šī atļauja ir dokuments, kas apliecina tautības ieraksta maiņas likumīgumu. Par lēmumu rakstveidā tiek paziņots iesniedzējam.
* Personai, kurai mainīta tautība, mēneša laikā jāgriežas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tai izsniedzama jauna pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
* Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu ir EUR 71,14.
* Saņemamie dokumenti:
• Pase
• Iesniedzēja dzimšanas apliecība vai tās noraksts ar atzīmi par tautības maiņu otrajā pusē;
• Laulības apliecība vai tās noraksts ar atzīmi par tautības maiņu otrajā pusē, ja iesniedzējs ir laulībā;
• Nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības vai to noraksti ar atzīmi par tautības maiņu otrajā pusē, ja iesniedzējam ir nepilngadīgi bērni.

Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu nosaka:
Vārda, uzvārda un tautības ierakstu maiņas likums


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv