Vārda dienu svin: Inuta, Brencis, Audris
   


Lauksaimniecība

Skrundas novada lauku attīstības konsultanta pieņemšanas vieta:
Raiņa iela 11, Skrunda – pirmdienās no plkst. 08.00 līdz 16.00, ceturtdienās no plkst. 08.30 līdz 16.00

Informācija saziņai:
Anita Miķelsone
Skrundas novada lauku attīstības konsultante
63350464; 26213462
anita.mikelsone@llkc.lv


Skrundas novada lauku attīstības konsultanta darba pamatuzdevumi:
o Informēt par lauku attīstības jautājumiem.
o Nodrošināt aktuālās informācijas izplatīšanu.
o Informācijas par notikumiem, labu un pārņemamu praksi lauku attīstībā novadā apkopošana, sagatavošana publicēšanai.
o Informatīvo dienu un iniciatīvas un /vai interešu grupu tikšanās organizēšana novadā.
o Teritorijas potenciāla un vajadzību noteikšana – teritorijas resursu un cilvēkresursu analīze, aptauju veikšana.
o Uzņēmēju(lauksaimnieku) resursu, kapacitātes izvērtēšana, attīstības virzienu noteikšana un izvērtēšana kopā ar uzņēmēju(lauksaimnieku), jauno uzņēmēju(lauksaimnieku).
o Produkcijas tirdzniecības veicināšana (noieta tirgus meklēšanas pasākumu organizēšana savas kompetences ietvaros).
o Citas konsultācijas saistībā ar lauku attīstības jautājumiem.

Aptuvenais saimniecību kopskaits Skrundas novadā - 250 t.sk. ZS – 65, SIA - 10, Bioloģiskā - 15. Pārējās ir mazās un vidējās lauksaimniecības.

Lielākās piena lopkopības saimn.: zs Bračas; zs Vairogi; zs Mazbites; zs Biņģeļi; zs Jāņkalni; Pikuļi; Smilgas; Vecbirži; Ostnieki.
Lielākās graudkopības saimn.: SIA Biagro; SIA Eko Druva; zs Brandavas; zs Pīlādži VR; zs Dzintari; Jāņkalni 1; zs Bračas; Pavasari; Roždārzi.
Gaļas liellopu audzēšana: zs Valti; zs Kalna Ventinieki; SIA Laudas AP; zs Bites; zs Kalnieši; SIA Bio Grigaļi; SIA Birzīši; SIA Vanaglaši.
Cūkkopība: SIA Korkalns; zs Kalna Dzenīši.
Bioloģiskā kartupeļu audzēšana: zs Burtnieki, zs Drusti.
Aitkopība: J.Jaunzems.
Biškopība
Nelauksaimnieciskā darbība: metālapstrāde; hidroelektrostacija
Zivsaimniecība: SIA Skrunda
Primārās lopbarības ražotāji: 6

SIA ”Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” filiāle
Kuldīgas konsultāciju birojs (Kuldīga, Pilsētas laukums 4, 106. un 104. kab.) piedāvā šādus pakalpojumus:

Grāmatvedības pakalpojumi

• Pastāvīga grāmatvedības kārtošana saskaņā ar noslēgto līgumu
• Deklarāciju sagatavošana, gada pārskatu un bilanču sastādīšana, atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID
• Konsultācijas aktuālajos grāmatvedības un nodokļu jautājumos
Speciālistes
Anita Kovaļa 63323449
Iveta Freimane 63323447

Ekomomikas pakalpojumi
• Projektu izstrāde ES fondu finansējuma saņemšanai
• Biznesa plānu sagatavošana
• Kredīta pieteikumu izstrāde
• Dažādu ekonomisko aprēķinu veikšana
Speciāliste
Inese Kulberga 63323519

Augkopības pakalpojumi
• Konsultācijas augkopībā
• Lauku platību precizēšana ar GPS mērītāju "Trimble GeoXT"
• Konsultācijas ES un Latvijas likumdošanā saistībā ar nozari
Speciāliste – biroja vadītāja
Daiga Mellere 63323519, 20264175

Noderīgas saites:
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku tīkls
Lauku atbalsta dienests
Zemkopības ministrijas nozares portāls
Lauksaimniecības datu centrs
Portāls aktīviem lauksaimniekiem
Valsts vides dienests
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv