Vārda dienu svin: Justīne, Juta
   


Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Skrundas novada pašvaldība informē, ka 28.11.2013 Skrundas novada domes sēdē tiks skatīta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam galīgā redakcija.

Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties no 02.12.2013 līdz 23.12.2013 Skrundas novada domē katru darba dienu (pirmdienās no plkst. 8.00–18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00–17.00, piektdienās no plkst. 8.00–16.00) vai www.skrunda.lv.

Teritorijas plānojums izstrādāts ESF projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096 ”Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde” ietvaros.


Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

24.10.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 29. §) nodot sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriešana notiek no 01.11.2013. līdz 29.11.2013. Ar Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju var iepazīties ŠEIT, kā arī Skrundas novada domē (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320) darba laikā.  Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 21.11.2013. pl.17.00 Skrundas kultūras namā (Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326).  Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e-pastu: zane.eglite@skrunda.lv vai adresi: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 līdz 29.11.2013. Sabiedriskā apspriede notiek Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektā „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078 ietvaros.


Skrundas novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana

28.martā Skrundas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, 10.§) nodot sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju.

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek no 22.aprīļa līdz 22.maijam.
Ar Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam 1.redakciju var iepazīties www.skrundasnovads.lv. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Skrundas novada pašvaldībā (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320) pašvaldības darba laikā līdz 22.maijam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16.maijā pl.17.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1a, Skrunda, Skrundas novads , LV-3326).
Skrundas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096 ietvaros.

Pielikumi:
Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Nīkrāces pagasta Lēnu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Raņķu pagasta Smilgu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Raņķu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Rudbāržu pagasta Sieksātes ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas lauku teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas lauku teritorijas Cieceres ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas lauku teritorijas Jaunmuižas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas lauku teritorijas Kušaiņu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas lauku teritorijas Rūnaišu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas pilsētas teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas novada teritorijas plānojums (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi)
Teritorijas kurās atļauta vēja ģeneratoru būvniecība

Informāciju apkopoja Zane EglīteSabiedrības informēšanas pasākuma par tranzīta ielas (A9) – Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcijas risinājumiem protokols

Skrundā,
18.12.2012., plkst. 16:00


1. Skrundas novada Domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga atklāj sabiedrības informēšanas sanāksmi.

2. Iveta Heidena informē par ERAF līdzfinansētā projekta paredzamo finansējumu un aktivitātēm:
- Gan tehniskā projekta izstrāde, gan būvniecība objektam „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” tiek realizēta ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.
- Projekta kopējās izmaksas LVL 2392100,62, no kurām LVL 2201646,78 attiecināmās izmaksas, LVL 190453,84 neattiecināmās izmaksas. Attiecināmās izmaksu sadalījums - 74,99% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums LVL 1651014,92, 3,75% Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām LVL 82561,75, 21,26% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums.
- Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
Liepājas ielas no Ventas ielas līdz pilsētas robežzīmei rekonstrukcija, Raiņa ielas no Liepājas ielas līdz Amatnieku ielai rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un lietus ūdens novadgrāvju rekonstrukcija lietus ūdens novadīšanai no rekonstruējamām ielām, ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve objekta robežās, velosipēdistu un gājēju celiņu izbūve, labiekārtojums.

3. SIA „Projekts 3” pārstāvji - projekta vadītājs Mārtiņš Roops un projekta ceļu daļas vadītājs Uldis Pūcītis informē par izstrādātajiem ielu rekonstrukcijas risinājumiem:
- Tehniskā projekta izstrādāšanā vēl būs piesaistīti apakšuzņēmēji, kuri projektēs lietus ūdens kanalizācijas tīklus un elektroapgādes tīklus.
- Tehniskā projekta risinājumi balstās uz SIA „Polyroad” izstrādāto skiču projektu „Tranzīta iela (A9) – Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija”.
- Esošā intensitāte 3000 - 3700 automašīnas, no kurām 25%-30% kravas automašīnas.
- Valsts galvenais autoceļš A9 krustojas ar valsts 1. šķiras autoceļu P116 „Kuldīga-Skrunda – Embūte", jāizstrādā drošs un ērts krustojuma risinājums.
- Esošā situācija: Ērtība –apmierinoša, neapmierinoša satiksmes drošība, seguma stāvoklis, lietus ūdens atvade, apgaismojums.
- Tehniskā projekta risinājumi: Plānots divjoslu ceļš ar kreisā pagrieziena joslām. Brauktuves kopējais platums ir 8 m ar joslas platumu 3,5 m un 0,5 m platu malas joslu. Salīdzinot ar pašreiz esošo brauktuves platumu, projektējamais ceļš būs šaurāks. Atbilstoši esošai un perspektīvai satiksmes intensitātei, tiek izvēlēts normālprofils NP10.5. Lielāku platumu paredz ceļiem ar daudz lielāku transporta intensitāti, nekā Liepājas un Ventas ielās. Vienas joslas platumu, ne lielāku, kā 4 m iesaka arī ceļu satiksmes drošības (CSD) audits. Ja paredzētu platākas joslas par noteiktajām 4m, autovadītājam rastos vēlme apdzīt, kas savukārt radītu avārijas situācijas kā arī tiktu apdraudēta satiksmes drošība krustojumos. Abās ceļa pusēs paredzētas ietves, labajā pusē no Rīgas - apvienotais velosipēdistu un gājēju celiņš - 2,5 m platumā, kreisajā pusē ietve – 2.0m platumā. Gan ietve, gan apvienotais celiņš paredzēts bruģakmens segumā. Apgaismojums konceptuāli paredzēts pamīšus abās ielas pusēs. Drošai brauktuves šķērsošanai gājēju pārejas paredzētas aprīkot ar zīmēm un horizontālo marķējumu. Vairākās vietās ir paredzētas neapzīmētas gājēju šķērsošanas vietas. Drošības barjeras paredzēts izvietot bīstamākajās vietās. Pie veikala „Elvi” abās ielas pusēs paredzētas kravas autotransporta īslaicīgas automašīnu apstāšanās vietas. Visā ielas posmā būs slēgtā lietus ūdens novadīšanas sistēma ar izvadiem gan Ventā, gan meliorācijas grāvjos. Ir paredzētas atsevišķas vietas, kur netiek nodrošināta kreisā pagrieziena manevrs. Projektēšanas gaitā tiks strādāts pie tā, lai pēc iespējas samazinātu kreisā pagrieziena aizliegumus.

4. Projektētājs informē dalībniekus par risinājumiem krustojumos un problemātiskām vietām un atbild uz dalībnieku jautājumiem:
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieka jautājums: Cik mašīnām paredzētas autostāvvietas? Cik platas?
- Projektētāja atbilde: Paredzētas 2 autostāvvietas, kurās vienlaicīgi varēs apstāties trīs 18 m garas mašīnas, viena no Liepājas pirms krustojuma vienā pusē, otra- pēc krustojuma otrajā pusē. Starp abām automašīnu stāvvietām būs paredzēta gājēju pāreja. Gājēju pāreja būs izgaismota.
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieka jautājums: Vai virzienā no Rīgas uz Liepāju kreisā pusē esoši koki tiek saglabāti?
- Projektētāja atbilde: Jā tiek saglabāti.
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieka jautājums: Vai paredzēti arī jauni apstādījumi?
- Projektētāja atbilde: Prezentācijas materiālā apzaļumošanas risinājumi nav parādīti, bet tehniskajā projektā tie tiks ietverti, ja to atļaus inženierkomunikāciju izvietojums.
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieka jautājums: Vai tajās vietās, kur ēkas ir tuvu ielai, velosipēdistu celiņam nebūs būtiski sašaurinājumi?
- Projektētāja atbilde: Pamatojoties uz to, ka brauktuves platums tiek samazināts, ceļa ass netiks mainīta vai lauzta. Ņemot vērā to, ka zaļā zonas platības ir lielas, ietves un veloceliņi tiks projektēti pietiekošā platumā uz apzaļumojuma rēķina. Kreisā pagrieziena joslās tiks veidoti paplatinājumi, kuri nepārsniegs pašreiz esošo ceļa platumu.
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieka jautājums: Kurš nes atbildību par to, ja pēc izbūvēšanas lielgabarīta transports nevarēs pārvietoties, kā arī, kurš nesīs atbildību par radītajiem kaitējumiem projektēšanas vai izbūvēšanas dēļ?
- Projektētāja atbilde: Projektētājs strādā pēc tehniskajiem noteikumiem un valsts standartiem. Projektētājs ir veicis civiltiesisko apdrošināšanu pret 3.personām nodarītiem zaudējumiem.
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieka jautājums: Vai ievērtēti arī riski?
- I.Heidenas atbilde: Par to, ka projektētājam jāievērtē visi riski bija noteikts iepirkuma nolikumā un tas nozīmē, ka arī līgumā. Tādi paši nosacījumi būs arī būvuzņēmējam.
- Pirmais nozīmīgākais krustojums virzienā no Liepājas puses ir Ganību un Liepājas ielu krustojums, tur paredz tikai paplašinājumu bez speciālām kreisā pagrieziena joslām.
- Pirmās kreisā pagrieziena joslas paredzētas Ventas un Liepājas ielas krustojumā. Tā kā pašreiz krustojums ir izstiepts ar asiem pagrieziena leņķiem, to paredzēts sakārtot.
- Bažas rada pieslēgums uz apdzīvoto kvartālu, bet tur paredzēts laukakmens bruģa paaugstinājums, kuram pāri var pārbraukt smagais transports. Pieslēgums paredzēts līdz 11 m garam transportam. Tagad tur jau ir transporta ierobežojumi. Būs iespējami labie un kreisie pagriezieni. Krustojumā būs paredzēta arī gājēju pāreja.
- Nākamais lielākais krustojums ir Stūra ielas krustojums un Elvi. Projektētājs jautā, cik svarīgs ir kreisais pagrieziens braucot no Rīgas uz iebrauktuvi aiz Elvi (uz Zibens ielu), jo šajā vietā kreiso pagriezienu paredzēts aizliegt.
- N.Kleinberga norāda, ka Zibens ielas un Amatnieku ielas krustojumu būs nepieciešams atjaunot, jo pašreiz tas ir aizslēgts (ir norobežojumi).
- Dalībnieki atbild, ka svarīgāk ir nodrošināt satiksmes drošību pie Elvi.
- Projektētājs norāda, ka ir daudz zemes īpašumu, kuriem nav esoši pieslēgumi, kurus projektētājs arī tehniskā projekta risinājumos neparedz.
- I.Heidena jautā, vai visiem zemes gabaliem, atbilstoši normatīviem, nav jānodrošina piekļuve un jāveido piebrauktuves?
- Projektētājs atbild, ka tās veidos zemes īpašnieki atbilstoši būvniecības likumdošanai.
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieks norāda, ka kravas automobiļa platums ir 2,50m, durvju platums atvērtā veidā 1m, ar spoguļiem kopējais mašīnas platums 3,10m. Ja viena mašīna brauc no Rīgas, otra no Liepājas, attālums no abām mašīnām, ievērojot spoguļu platumu, 80-70 cm. Tiek apdraudēta vadītāja drošība izkāpjot no mašīnas stāvlaukumā. Dalībnieka priekšlikums ir izveidot vismaz par 0,5m platākas automašīnu īslaicīgās stāvvietas, nekā norādītas pašreizējā risinājumā.
- Projektētājs atbild, ka tas ir iespējams.
- I.Heidena informē, ka projektu var īstenot tikai uz pašvaldības piederošajiem zemes īpašumiem.
- Nākamais un vissarežģītākais krustojums ir Ventas un Raiņa ielu krustojums. Esošā situācijā pieslēgums ir ļoti platā leņķī– 45o. Pēc normatīviem maksimāli pieļaujamais pieslēguma leņķis ir 72o. Pietrūkst 30o. Risinājums – jāveido nobīdīts T veida krustojums, jāveido arī pārejas gājējiem. Tādēļ paredzēts izbūvēt saliņas.
- Apgaismojumam uz gājēju pārejām paredzēta lielāka intensitāte.
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieku interesē jautājums par lielgabarīta kravu pārvietošanās un pagriezienu veikšanu krustojumā.
- Projektētājs atbild, ka nevar projektēt krustojumu paredzot tehniskos rādītājus tikai lielgabarīta transportam, jo tad tiktu zaudēti citi satiksmes drošības nosacījumi. No AS „Latvijas Valsts Ceļi” tiks pieprasīti tehniskie noteikumi arī attiecība par lielgabarīta transportu. Kā risinājums varētu būt tāds, ka saliņas veido vienā līmenī ar brauktuvi.
- Nākamā gājēju pāreja paredzēta pirms Sporta ielas.
- No Sporta ielas kreisais pagrieziens netiks paredzēts, jo tas apdraudētu satiksmes drošību.
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieks jautā, vai izbūvējot saliņas krustojumos ielas platums nesamazinās.
- Projektētājs atbild, ka nesamazināsies. Krustojuma vietā vienas joslas platums 6 m.
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieks jautā, cik tālu paredzēta Raiņa ielai seguma maiņa.
- Projektētājs atbild, ka līdz krustojumiem (no Liepājas ielas līdz Amatnieku ielai).
- I.Heidena norāda, ka veikala „Maxima” pieslēgumu risinājumus būs jāizstrādā zemes īpašniekiem.
- Sabiedrības informēšanas pasākuma dalībnieks jautā, kurās vietās paredzētas maršruta zīmes.
- Projektētājs informē, ka informatīvās zīmes būs tajās vietās, kur šobrīd. Kur tas būs nepieciešams, tiks paredzētas jaunas informatīvās ceļa zīmes.
- Saldus ielas pieslēgums paredzēts apmēram pretī iebrauktuvei Muižā. Ir paredzēta kreisā pagriešanās josla. Ir arī paredzēts nodrošināt kreiso pagriezienu Muižas ceļa pieslēgumam.
- Gājēju pāreju vajadzētu plānot zem tilta.
- N.Kleinberga informē, ka Pie Sporta ielas ir intensīva kustība, tur bērni iet uz bērnu dārzu.

5. I.Heidena informē sabiedriskās apspriešanas dalībniekus, ka ir iespējams saņemt aptaujas anketas, kuras var aizpildīt un iesniegt Skrundas novada pašvaldībā līdz Ziemas svētkiem (21.12.2012.).


Protokolēja:
I.Heidena 18.12.2012.


PAZIŅOJUMS

par būvprojekta tehniskā projekta stadijā "Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā" izstrādes būvniecības ieceres informēšanu.PLĀNS APTAUJAS ANKETA

Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000015912, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, veic sabiedrības informēšanas pasākumu par Ventas un Liepājas ielas (A9) rekonstrukcijas būvprojekta izstrādes projektu Skrundā, Skrundas novadā.

Projekta vadītāja Iveta Heidena, tālr. 63322564. Projektētājs SIA “Projekts 3”, reģ. Nr. 40003578510, Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007, valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Roops, tālr. 67692602

Informatīvie materiāli apskatāmi Skrundā, Skrundas novada pašvaldības telpās no 2012.gada 5. decembra līdz 2012.gada 21. decembrim. Novada iedzīvotāju un interesentu rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2012.gada 18. decembrim Skrundas novada pašvaldībā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2012. gada 18. decembrī Skrundas kultūras namā plkst. 16:00.

Sabiedrības informēšanas pasākums notiek ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.2.aktivitātes “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ietvaros.


Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 1.redakcija

29.11.2012. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 25. §) nodot sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.redakciju.

Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek no 03.12.2012. līdz 04.01.2013.
 Ar Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1. redakciju var iepazīties šeit, kā arī Skrundas novada domē (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320) darba laikā.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 18.12.2012. plkst.16:00 Skrundas kultūras namā (Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326).
Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019. 1.redakciju iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e-pastu: zane.eglite@skrunda.lv vai adresi: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 līdz 05.01.2013.
Sabiedriskā apspriede notiek Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektā „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078 ietvaros.

      IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Sabiedriskā apspriešana par SIA „Briņķi Enerģija” vēja elektrostaciju parku

SIA „Briņķi Enerģija” reģ. Nr. 50103274321, adrese: Zīļu iela 6, Tukums, LV – 3101, paziņo, ka ir iecerējusi uzstādīt 6 jaunus Enercon E-101 vai ekvivalenta tipa vēja ģeneratorus Skrundas novadā blakus esošos īpašumos „Rijkalni” (kadastra Nr. 62680050026), „Dižvormsāti” (kadastra Nr.62680050066, 62680050065 un 62680050062). Katra ģeneratora maksimālā jauda līdz 3 MW. Vēja ģeneratora maksimālais augstums nepārsniegs 185,90 m.

Vides pārraudzības valsts birojs 27.08.2012. ir pieņēmis lēmumu Nr.407 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai.

Informāciju par plānoto darbību iespējams iegūt no 2012. gada 4.oktobra līdz 2012.gada 23. oktobrim Nīkrāces pārvaldes pakalpojumu telpās - Dzeldā, Nīkrāces pag., Skrundas nov. un Skrundas novada pašvaldībā - Raiņa ielā 11, Skrundā.

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00-18.00
Otrdiena 8.00-17.00
Trešdiena 8.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-17.00
Piektdiena 8.00-15.00

Rakstiski priekšlikumi par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi tiks gaidīti Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2012.gada 23.oktobrim.

SIA „Briņķi Enerģija” mājaslapas adrese internetā, kur ievietota informācija par paredzēto darbību: www.kblc.lv/aer-3

Informācija par vēja ģeneratoru parku Briņķi I

Pielikumi:
Vēja ģeneratoru parka „Briņķi I” plānotais izvietojums kartē;
Ietekmes uz vidi novērtējums (troksnis, vibrācija, elektromagnētiskais starojums);
Sertificēta ainavu arhitekta Slēdziens par piektās darbības ietekmi uz Nīkrāces ainavu;
Vēja ģeneratoru maksimāli iespējamais apēnojuma aprēķins;
Latvijas Ornitoloģijas biedrības sertificēta ornitologa Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005) atzinums par vēja elektrostaciju celtniecību un ekspluatāciju;
Lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu;
Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv