Vārda dienu svin: Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta
   


Būvniecības normatīvo aktu saraksts

Būvniecības nozares normatīvo bāzi veido vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas apkopoti normatīvo aktu sarakstā atbilstoši būvniecības procesam, sākot ar vispārīgiem normatīviem aktiem, tālāk plānošanas – projektēšanas sagatavošanas – projektēšanas – būvdarbu – īpašās būvniecības noteikumiem – ekspluatācijas un visbeidzot citiem saistošiem normatīviem aktiem, kā arī pieejams būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts.

Pieņemšanas datums Nr. Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi
09.07.2013.   Būvniecības likums 01.10.2014.  
06.12.2012.   Ēku energoefektivitātes likums 09.01.2013.  
19.08.2014. 500 Vispārīgie būvnoteikumi 01.10.2014. Pielikumi
26.08.2014. 513 Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība 01.10.2014.  
07.10.2014.   Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi (vēl nav publicēti Latvijas Vēstnesī)    
25.03.2014. 156 Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība 01.10.2014.  
25.02.2014. 112 Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu 01.10.2014.  
25.02.2014. 116 Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi 01.10.2014.  
19.08.2014. 502 Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 01.10.2014.  
22.05.2007. 331 Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība (01.10.2014. zaudējuši spēku, jauni atrodas pieņemšanas procesā) 26.05.2007.  
05.12.2006. 983 Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi (01.10.2014. zaudējuši spēku, jauni atrodas pieņemšanas procesā) 07.12.2006.  
18.08.2008. 660 Kārtība, kādā sniedz informāciju par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm, kā arī kārtība, kādā šī informācija ir pieejama (01.10.2014. zaudējuši spēku) 22.08.2008.  
09.07.2013. 382 Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā 19.07.2013.  
25.06.2013. 348 Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode 11.07.2013.  
09.07.2013. 383 Noteikumi par ēku energosertifikāciju 19.07.2013.  
19.08.2014. 499 Noteikumi par būvinspektoriem 01.10.2014. Pielikumi
22.12.2009. 1620 Noteikumi par būvju klasifikāciju 01.01.2010.  
30.09.2014. 576 Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums 01.10.2014.  

Speciālie būvnoteikumi
Pieņemšanas datums Nr. Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi
02.09.2014. 529 Ēku būvnoteikumi 01.10.2014. Pielikumi
30.09.2014. 573 Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi 01.10.2014.  
16.09.2014. 551 Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi 01.10.2014. Pielikumi
02.09.2014. 530 Dzelzceļa būvnoteikumi 01.10.2014. Pielikumi
16.09.2014. 550 Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi 01.10.2014. Pielikumi
19.08.2014. 501 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība 01.10.2014. Pielikumi
23.10.2001. 446 Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā (01.10.2014. zaudējuši spēku, jauni atrodas pieņemšanas procesā) 27.10.2001.  
13.07.2004. 600  Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības kārtība (01.10.2014. zaudējuši spēku, jauni atrodas izstrādes procesā) 17.07.2004.  

Plānošana
Pieņemšanas datums Nr. Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi
13.10.2011.   Teritorijas attīstības plānošanas likums 01.12.2011.  
05.02.1997.   Aizsargjoslu likums 11.03.1997.  
21.03.2002.   Reģionālās attīstības likums 23.04.2002.  
10.10.2006. 833 Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 13.10.2006.  

Projektēšanas sagatavošana
Pieņemšanas datums Nr. Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi
27.11.2001. 495 LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika 01.01.2003.  
23.08.2001. 376 LBN 003-01 Būvklimotoloģija 01.09.2001.  
02.05.2000. 168 LBN 005-99 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 01.06.2000.  
09.11.2010. 1031 LBN 007-10 Nekaitīguma prasības būvēm 01.01.2011.  
30.09.2014. 574 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 01.10.2014.  
28.06.2011. 499 LBN 016-11 Būvakustika 01.09.2011.  

Projektēšana
Pieņemšanas datums Nr. Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi
28.06.2011. 498 LBN 201-10 Būvju ugunsdrošība 01.01.2012.  
14.08.2001. 370 LBN 202-01 Būvprojekta saturs un noformēšana 01.11.2001.  
23.12.1997. 451 LBN 203-97 Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas 01.05.1998.  
21.04.1998. 139 LBN 205-97 Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas 01.05.1998.  
13.04.1999. 140 LBN 206-99 Koka konstrukciju projektēšanas normas 01.07.1999.  
18.12.2001. 520 LBN 207-01 Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes 01.01.2002.  
21.07.2008. 567 LBN 208-08 Publiskas ēkas un būves 01.09.2008.  
01.09.2009. 1000 LBN 209-09 Mazstāvu dzīvojamās mājas 01.11.2009.  
03.02.2009. 102 LBN 211-08 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami 01.03.2009.  
27.05.2003. 248 LBN 214-03 Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes 01.07.2003.  
21.07.1998. 256 LBN 221-98 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija 01.08.1998.  
01.02.2000. 38 LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves 01.06.2000.  
15.06.1999. 214 LBN 223-99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves 01.10.1999.  
23.08.2005. 631 LBN 224-05 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves 01.09.2005.  
17.10.2006. 852 LBN 229-06 Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves 01.01.2007.  
23.09.2003. 534 LBN 231-03 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija 01.01.2004.  
29.04.2003. 229 LBN 241-03 Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas 01.06.2003.  
29.10.2002. 485 LBN 242-02 Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli 01.12.2002.  
16.10.2007. 709 LBN 261-07 Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve 01.01.2008.  
04.04.2006. 257 LBN 262-05 Elektronisko sakaru tīkli 08.04.2006.  
19.12.2006. 1014 LBN 501-06 Būvizmaksu noteikšanas kārtība 01.01.2007.  
18.06.2002. 235 Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un atbilstības novērtēšanu (01.10.2014. zaudējuši spēku) 01.09.2002.  

Higiēnas prasības
Pieņemšanas datums Nr. Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi
27.01.2009. 71 Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām 30.01.2009.  
13.01.2009. 37 Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem 20.01.2009.  
10.01.2012. 38 Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība 13.01.2012.  
19.09.2013. 890 Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 01.01.2014.  
27.12.2002. 610 Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm 08.01.2003.  
19.12.2000. 439 Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm 19.12.2000.  
12.12.2000. 431 Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām 01.01.2001.  
11.04.2000. 137 Higiēnas prasības dienesta viesnīcām 01.09.2000.  
16.01.2001. 22 Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem 01.06.2001.  

Būvdarbi
Pieņemšanas datums Nr. Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi
06.11.2001. 466 LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā 01.01.2002.  
07.06.2005. 395 LBN 310-05 Darbu veikšanas projekts 01.11.2005.  
25.04.2006. 319 Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 01.06.2006.  
07.12.2000.   Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu 01.04.2001.  
10.04.2001. 163 Noteikumi par iekārtām, kurām tiek izmantots gāzveida kurināmais 19.04.2001.  
02.10.2001. 421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem 11.10.2001.  
15.04.2014. 199 Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība 01.05.2014.  

Ekspluatācija
Pieņemšanas datums Nr. Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi
16.10.2001. 444 LBN 405-01 Būvju tehniskā apsekošana 20.10.2001.  

Citi saistoši dokumenti
Pieņemšanas datums Nr. Normatīvā akta nosaukums Spēkā stāšanās datums Pielikumi
12.02.1992.   Par kultūras pieminekļu aizsardzību 11.03.1992.  
08.08.1996.   Par atbilstības novērtēšanu 03.09.1996.  
14.10.1998.   Standartizācijas likums 11.11.1998.  
18.03.1999.   Patērētāju tiesību aizsardzības likums 15.04.1999.  
07.04.2004.   Preču un pakalpojumu drošuma likums 01.05.2004.  
20.06.2000.   Par atbilstību par preces un pakalpojuma trūkumiem 19.07.2000.  
20.06.2001.   Darba aizsardzības likums 01.01.2002.  
26.08.2003. 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu 30.08.2003.  
09.11.2004. 916 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums 13.11.2004.  
23.03.1999. 120 Kārtība, kādā izbeidzama Latvijas PSR normatīvo aktu piemērošana 27.03.1999.  
21.05.2002. 194 Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 19.06.2002.  
25.02.2003. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus 01.03.2003.  
26.05.2008. 363 Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību 30.05.2008.  
12.07.2005. 507 Noteikumi par arhitektu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu 16.07.2005.  

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv